Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Oświaty, Sportu i Rekreacji

w wymiarze pełny etat

 

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe;
  2. obywatelstwo polskie;
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. nieposzlakowana opinia;
  6. minimalny staż pracy 3 lata;
  7. znajomość przepisów prawnych : ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, kodeksu postępowania administracyjnego.  
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. preferowany minimum roczny staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych;
  2. obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;
  3. predyspozycje osobowościowe : komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji czasu pracy, samodzielność;
  4. dyspozycyjność.
 3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku nauki;
  2. rozliczanie dotacji celowych;
  3. realizacja zadań związanych z opieką nad dziećmi do lat 3, w tym porozumień międzygminnych;
  4. realizacja projektów z wykorzystaniem środków zewnętrznych - rządowych i unijnych;
  5. sprawowanie kontroli nad dowozem uczniów;
  6. sporządzanie analiz i sprawozdań oświatowych, w tym SIO;
  7. współpraca z Biurem Rady Miejskiej w zakresie przygotowania materiałów wnoszonych pod obrady związanych z funkcjonowaniem żłobków, przedszkoli.
 4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku;
  2. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze budynku wyposażonym w windę, posiadającym sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2019 r. jest niższy niż 6%.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
  2. list motywacyjny;
  3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
  4. życiorys – cv z opisem pracy zawodowej,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem);
  6. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  8. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji o treści : „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Gogolinie, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: . Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”;
  10. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty, Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia  19 lutego 2019 r. w godzinach pracy Urzędu.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić  aktualne zaświadczenie o niekaralności. Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

   Burmistrz Gogolina

                                                                         Joachim Wojtala                                                                           

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.pdf