Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

 

ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.34.2019

Burmistrza Gogolina

z dnia 18 lutego2019

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity ze zmianami: Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz § 2 Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z 27 listopada 2018r.  w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

zarządzam, co następuje:

§ 1. W § 1 Zarządzeniu nr Or.I.0050. 27.2019 Burmistrza Gogolina z dnia 04.02.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert wprowadza się następujące zmiany:

Zmianie ulega załącznik nr 1, który stanowi wzór wniosku. Nowy wzór przedmiotowego wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. W związku ze zmianą wniosku oferty wydłuża się termin składania wniosków do dnia 11.03.2019r.                                                     

§ 3. Pozostała część zarządzenia nie ulega zmianie.

§ 4. Załącznik, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz na stronach internetowych gminy: www.bip.gogolin.pl, www.gogolin.pl.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala

 

DOCXoferta na 2019.docx

PDFoferta na 2019.pdf

DOCXZałącznik nr 1- wzór wniosku.docx - wzór obowiązujący!

DOCXzałącznik 2.docx

 

 

ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.27.2019

Burmistrza Gogolina

z dnia 4 lutego 2019r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity ze zmianami: Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz § 2 Uchwały Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z 27 listopada 2018r.  w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert obejmujący zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia:

Rodzaj zadania:

Promocja i ochrona zdrowia

Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań:

Pielęgnacja w środowisku zamieszkania osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych oraz starszych w trybie i na zasadach zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz na stronach internetowych gminy: www.bip.gogolin.pl, www.gogolin.pl.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala

 

DOCXoferta na 2019.docx

PDFoferta na 2019.pdf

DOCXzałącznik 1.docx - wzór nieobowiązujący!

DOCXzałącznik 2.docx