Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BURMISTRZ GOGOLINA

z siedzibą w Gogolinie,

ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin

 

            działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U.  z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

 

OGŁASZA

 

OTWARTY  KONKURS  OFERT

 na realizację zadań Gminy Gogolin w zakresie ochrony zdrowia na 2013 rok:

 

 

I. Rodzaj zadania

PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA, SZCZEGÓLNIE PIELĘGNACJA W ŚRODOWISKU DOMOWYM OSÓB STARSZYCH LUB CHORYCH.

 

 1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadań:

        Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych  i starszych oraz ambulatoryjna i domowa terapia lecznicza.

Celem realizacji zadania publicznego jest:

  1. objęcie opieką pielęgniarską w środowisku domowym osób wymagających opieki,
  2. krzewienie kultury akceptującej chorobę i ceniącej starość,
  3. poprawa stanu zdrowia osób wymagających rehabilitacji,
  4. konsultacje i instruktaż dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

 

2. W konkursie mogą brać udział:

1) Organizacje pozarządowe nie będące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu

     przepisów o finansach publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub

     jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym

     fundacje stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art.3, ust. 4 ustawy o działalności pożytku

     publicznego i o wolontariacie.

2)  Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa        

     do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych

     Kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich

     cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3)  Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

4)  Jednostki organizacyjne podległe administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

3.  Warunki, które muszą spełniać podmioty o których mowa w ust. 2  pkt. 1-4:

1)  Oferent musi posiadać możliwości organizacyjne, kadrowe oraz odpowiednie doświadczenie.

2)  Oferent musi posiadać odpowiednią bazę lokalową na terenie Gminy Gogolin.

3)  Nie mogą się ubiegać o środki finansowe na realizację zadania podmioty podlegające sankcji

     z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240,

     z późniejszymi zmianami).

 

II.  Wysokość publicznych środków przekazanych na realizację zadania:

 

1Całkowita kwota dotacji na realizację zdania objętego konkursem wynosi: 85.000,- zł.  

2. Wymagany wkład własny wynosi 20% (środki finansowe, wkład wolontariatu, inne).

 

 

III.  Zasady przyznawania dotacji:

 

1. Dotacja będzie przekazywana w transzach w terminach szczegółowo uzgodnionych przez

     strony umowy.

2. Przekazanie kolejnej transzy nastąpi po przyjęciu rozliczenia z wydatkowania transzy

    poprzedniej przez Burmistrza Gogolina.

 

IV. Termin i warunki realizacji zgłoszonego zadania:

 

1. Zadania  opisane w ofercie realizowane będą w terminie : 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.   

   Do rozliczenia kosztów zadania  będą rozpatrywane tylko wydatki poniesione od daty   

   podpisania umowy do końca terminu realizacji zadania.

2. Podmiot składający ofertę winien:

1)     wykonywać zadanie samodzielnie,

2)     posiadać kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,

3)     posiadać doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,

4)     umożliwić organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,

5)     posiadać program realizacji zadania,

6)     Dokonać korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania, przed zawarciem umowy  w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana,

7)     zobowiązać się do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy i rozliczenia dotacji zgodnie z ustalonymi warunkami,

3. Szczegółowe warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie na wykonanie  zadania publicznego.

 

V. Termin  i warunki składania ofert:

 

 Termin składania ofert  w terminie do 31.12.2012r. do godz. 10-tej.

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego,47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6 wraz z kompletem załączników w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gogolin z zakresu ochrona zdrowia  na 2013 r."

2. Oferty należy składać na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2011.6.25).
Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:

1)   szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania, 

2)    informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

3)    kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

4)    informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających  realizację zadania,

5)    informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

6)    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

7)   deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania oraz  inne informacje wymagane zgodnie  z niniejszym ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert. 

8)   dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą złożyć ofertę wspólną.

Do oferty winne być dołączone następujące załączniki:

1)  aktualny odpis z rejestru lub  wyciąg z ewidencji albo inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i  umocowanie osób go reprezentujących,

2)  aktualny statut.

3)Dokumenty poświadczające spełnienie warunku o którym mowa w tytule I ust.3 pkt. 1 i 2.

 

4) Oświadczenie oferenta, iż nie dotyczy go ograniczenie opisane w tytule I ust. 3 pkt. 3.

Kopie dokumentów winne być poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

VI.  Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 

1.   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 14 dni roboczych po dacie terminu wyznaczonego do składania ofert.

2.    Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gogolina ocenia i opiniuje złożone oferty biorąc pod uwagę w szczególności efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania. Ostatecznego wyboru ofert dokonuje Burmistrz Gogolina.

3.  Niekompletne oferty nie będą rozpatrywane.

4.  Przy rozpatrzeniu ofert Komisja Konkursowa:

1)   dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania,

2)   uwzględni jakość działania i kwalifikacje osób do realizacji zadania,

3)   dokona oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania,

4)   uwzględni wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

5)  uwzględni zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł,

6)  oceni znaczenie zadania dla wyznaczonych priorytetów zadań publicznych,

7)   uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań w okresie poprzednim oraz  wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

 

 

VII. Informacje o zrealizowanych zadaniach publicznych tego samego rodzaju  i związanych z nimi kosztach (zakres informacji określa art. 13 ust. 2 pkt  7 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):

  1. Dotacja przyznana przez Gminę Gogolin na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w 2011 roku: zrealizowano 1 zadanie na które przekazano organizacji pozarządowej kwotę w wysokości 85.000 zł.
  2. Dotacja przyznana przez Gminę Gogolin na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia w 2012 roku: zrealizowano 1 zadanie na które przekazano organizacji pozarządowej kwotę w wysokości 85.000 zł.

Postanowienia końcowe:

1.   Informacje o wyborze ofert i  wysokości przyznanej dotacji zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu miejskiego w Gogolinie, na stronie internetowej www.gogolin.pl oraz www. bip.gogolin.pl.

2.  Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu bez wyboru oferty.

3.  Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie zadania publicznego zostaną określone  w umowie zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego.

4.  Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji można uzyskać w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie ( pokój nr 6 ).  Informacje telefoniczne: 077 4076805

5.  Burmistrz Gogolina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,  podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych,  zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 

           

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala