Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski

Burmistrz Gogolina, stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały nr II/8/2018 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, w godzinach urzędowania - w terminie do dnia 15 marca 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie informuję, stosownie art. 21 ust. 2 pkt. 2 i art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczona została Uchwała  Rady Miejskiej w Gogolinie Nr II/8/2018 z dnia 27 listopada 2018 r.
Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny odziaływania projektów planów na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i terminie, jak pozostałe wnioski do planów.
Niniejsze obwieszczenie ukazało się w dniu 19.02.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, na tablicy ogłoszeń w Kamieniu Śląskim, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz w Nowinach Krapkowickich.

Burmistrz Gogolina

     Joachim Wojtala