Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin

Ogłoszenie
Burmistrza Gogolina
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwały Nr XXIV/210/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin od 26.02.2019 r. do 19.03.2019 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w pokoju 29, w soboty i niedziele w Labiryncie (suterena Urzędu Miejskiego w Gogolinie) w godzinach 9:00 – 11:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w pokoju 29, ul. Krapkowicka 6, o godz. 12.00.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gogolina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2019 r.
Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że:

  • możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu studium w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 29,
  • do ww. dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  • uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Gogolina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2019 r.,
  • uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.          

Niniejsze obwieszczenie ukazało się 19.02.2019 r. na tablicach ogłoszeń w Gogolinie, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz w Nowinach Krapkowickich.  

Burmistrz Gogolina
Joachim Wojtala