Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.1.2018

Gogolin, dnia 4 marca 2019 r.

Burmistrz Gogolina

WG.III.6220.1.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), na podstawie art. 97 § 2 oraz art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.40.1670.2018.oś z dnia 31 stycznia 2019 r.,

zawiadamia Strony postępowania

o wydaniu przez Burmistrza Gogolina postanowienia nr WG.III.6220.1.2018 z dnia 04.03.2019 r. o podjęciu, z urzędu, zawieszonego postępowania w sprawie zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.7.2014/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski, lokalizacja: działki nr 677/80 i 677/86, obręb Kamień Śląski (Wnioskodawca: Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. K., ul. Lotnicza 5-7, 47‑325 Kamień Śląski).

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Informuje się, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
  • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: .

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości: Kamień Śląski (obręb Kamień Śląski), Kamionek (obręb Kamionek)