Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamia się, że w dniu 06.03.2019 r. na wniosek spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, reprezentowanej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej 15kV – ciąg liniowy GPZ Krapkowice – GPZ Groszowice – na odcinku od istniejącego słupa nr 523/01/27 do słupa 523/01/48” na działkach nr ewid. 256, 247/3, 227/5 obręb Górażdże.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszanych żądań.

Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 29), w godzinach urzędowania.

Niniejsze ogłoszenie ukazało się w dniu 11.03.2019 r., na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.