Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie.

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 28 grudnia 2012r. o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje radnych;
 5. informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej;
 6. informacja o pozyskanych środkach do budżetu Gminy Gogolin w 2012 roku;
 7. informacja o działaniach Burmistrza zmierzających do pozyskania inwestorów;
 8. przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2013r.;
 9. przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013r.;
 10. podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2013 rok:

- odczytanie projektu uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii i wniosków komisji stałych przez jej przewodniczących lub ich zastępców,

- odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych komisji stałych,

- dyskusja nad wszystkimi nieuzgodnionymi wnioskami komisji stałych i ewentualnego głosowania,

- głosowanie całej uchwały budżetowej,

 1. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 2. przystąpienia Gminy Gogolin do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu,
 3. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin,
 4. powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
 5. wyznaczenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Krapkowicach,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie,
 7. utworzenia samorządowej instytucji kultury, 
 8. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok,
 9. zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 1. wolne wnioski;
 2. zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek