Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie


ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 25 marca 2019r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:
1)otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2)przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
3)przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji
4)odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
5)interpelacje i zapytania radnych;
6)sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
7)sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok;
8)sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok;
9)ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2018 rok:
-informacja Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu krapkowickiego za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. z danymi
o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Gogolin,
-informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa powiatu krapkowickiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2018 roku,
- informacja Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie nt. oceny bezpieczeństwa pożarowego Gminy Gogolin za 2018 rok,
- informacja Straży Miejskiej w Gogolinie o zadaniach zrealizowanych w 2018 r.,
- informacja nt. bezpieczeństwa Gminy Gogolin za 2018 rok dotyczący funkcjonowania OSP oraz działań z zakresu zarządzania kryzysowego,
10) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
a) powołania Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie,
b) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin,
c) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula,
d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia,
e) nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie,
f) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
g )określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letniei dzieci młodsze,
h) dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin w 2019 r.,
i) ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin
j) przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie
k) zmiany wieloletniej prognozy finansowej
l) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok;
11) wolne wnioski i informacje;
12) zakończenie obrad sesji.

Informuję, że w punkcie 11 „wolne wnioski i informacje” tematem będzie m.in.  sprawa mieszkanki Gogolina dotycząca utworzenia Użytku Ekologicznego na terenie nieczynnego wyrobiska przy ul. Powstańców w Gogolinie.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
/-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały Nr VII_a_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VII_b_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VII_c_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VII_d_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VII_e_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VII_f_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VII_g_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VII_h_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VII_I_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VII_j_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VII_k_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VII_l_2019.pdf