Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.1.2019

Gogolin, dnia 21 marca 2019 r.

WG.III.6220.1.2019

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „prowadzeniu działalności w zakresie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gogolinie, gm. Gogolinna działkach o nr 206/14, 206/19, obręb Gogolin 1 oraz 2150/1, obręb Dąbrówka, z wniosku złożonego w dniu 9 stycznia 2019 r. przez Panią Marlenę Kowalską – pełnomocnika GEOTRANS S.A., ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław,

zawiadamia

Strony postępowania o:

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nr NZ.4315.5.2019.GJ z dnia 18.02.2019 r. wnoszącej o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.38.2019.JGD z dnia 22.02.2019 r.  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
 • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZZO.3.435.30.1.2019.DB z dnia 15.02.2019 r. stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
 • Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ-III.7220.3.2019.JZ z dnia 20.02.2019 r. stwierdzającej braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
 • wydaniu przez Burmistrza Gogolina postanowienia nr WG.III.6220.1.2019 z dnia 21.03.2019 r. o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazującego jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia; na postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Informuję, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
 • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: .

 

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

 • na tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
 • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
 • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Gogolin (obręb Gogolin 1), Dąbrówka (obręb Dąbrówka))

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).