Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.3.2019 [WG.III.6220.3.2018]

Gogolin, dnia 1 kwietnia 2019 r.

WG.III.6220.3.2019 [WG.III.6220.3.2018]

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu na wniosek PEBIT Piotr Wotzka, ul. Kamienna 86, 47‑320 Gogolin, z dnia 16.01.2019 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.3.2019 [WG.III.6220.3.2018] z dnia 1 kwietnia 2019 r. dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 203/2 przy ul. Kamiennej 86 w Gogolinie w związku z planowanym wdrożeniem technologii produkcji znacząco ulepszonych mieszanek naprawczych”, na działce nr 203/2, k.m. 3, obręb Karłubiec.

Informuje się również, iż w dniu 27.02.2019 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.3.2019 [WG.III.6220.3.2018], w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz wskazano na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia.

Z treścią ww. decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krapkowicach oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Gogolin (obręb Gogolin 2, obręb Karłubiec)

(dane o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).