Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 24 kwietnia 2019r. (środa) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się VIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji;
 4. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 5. interpelacje i zapytania radnych;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. sprawozdanie z działalności gminnych jednostek kultury za 2018 rok:

a) sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie,

b) sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie;

 1. przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej;
 2. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina” (śp. Augustyn Brüll),
 2. nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina” (p. Jerzy Długosz),
 3. wskazania przez Radę Miejską w Gogolinie członków do Gminnej Rady Seniorów
  w Gogolinie oraz wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej do komisji ustalającej wynik głosowania do tej Rady,
 4. ustalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Gogolin,
 5. uchylenia uchwał (dot. uchwał w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej),
 6. szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 7. uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin,
 8. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 9. nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gogolinie,
 10. emisji obligacji komunalnych,
 11. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok;
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

 

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                           /-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały Nr VIII_a_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VIII_b_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VIII_c_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VIII_d_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VIII_e_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VIII_f_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VIII_g_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VIII_h_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VIII_i_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VIII_j_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr VIII_k_2019.pdf