Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

BURMISTRZ  GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Finansowym

w wymiarze pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe preferowane: ekonomia, rachunkowość, administracja, zarządzanie;
 2. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1260 i 1669);
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia;
 6. minimalny staż pracy 3 lata.     

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów prawnych: - ustawy o samorządzie gminnym; - ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; - ustawy Ordynacja podatkowa; - ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; - ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; - kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych i w pracy na stanowisku związanym z księgowością opłat i podatków lokalnych;
 3. obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej.

3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. wstępna weryfikacja deklaracji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami;
 2. nanoszenie zmian zgłaszanych przez mieszkańców;
 3. przygotowywanie decyzji administracyjnych;
 4. wystawianie postanowień, upomnień i tytułów wykonawczych;
 5. egzekucja należności;
 6. wprowadzanie danych z deklaracji do programów komputerowych;
 7. przygotowywanie zmian danych (korekty).

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku;
 2. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze budynku wyposażonym w windę,posiadającym sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w marcu 2019r. jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 4. życiorys – cv z opisem pracy zawodowej;
 5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 6. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 9. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 10. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru: „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego. i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Gogolinie, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko. Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: . Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Data i podpis”
 12. kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem) – w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)
 13. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem), poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli UE).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy złożyć lub przesłać (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (gospodarka odpadami)” w  terminie do dnia 29 kwietnia 2019r. w godzinach pracy Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

   Burmistrz Gogolina

                                                                       Joachim Wojtala     

 

PDFOgłoszenie o naborze - finanse (gospodarka odpadami).pdf