Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.6.2018

Gogolin, dnia 16 kwietnia 2019 r.

Burmistrz Gogolina

WG.III.6220.6.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Wytwarzania Paliwa Zastępczego (Alternatywnego) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże, na działce nr 76/47, km 2, obręb Chorula, z wniosku złożonego w dniu 24.04.2018 r. przez Górażdże Cement S.A., Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże, poprzez podanie do publicznej wiadomości, zawiadamia wszystkich zainteresowanych:

1) o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, tj. z wnioskiem o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, postanowieniami Burmistrza Gogolina oraz stanowiskami innych organów, w tym dokonanymi przez te organy uzgodnieniami;

2) o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postępowania;

3) że organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 30 dni.

Informuje się, że dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430.     

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
  • ustnie do protokołu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6, 47-320 Gogolin;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 30 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Chorula (obręb Chorula))

(dane o postanowieniu Burmistrza Gogolina o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz o raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zamieszczono publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).