Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA

o zakończeniu postępowania oraz wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096     ze zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam
o zakończeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrznej 15kV – ciąg liniowy GPZ Krapkowice – GPZ Groszowice – na odcinku od istniejącego słupa nr 523/01/27 do słupa 523/01/48 na działkach nr ewid. 256 i 247/3 k. m. 3 oraz działce nr ewid. 227/5 k. m. 2 obręb Górażdże, w części nieobjętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją.
Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin pokój nr 29, w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie ukazało się w dniu 24.04.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Górażdże, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

 

                                                                                               Burmistrz Gogolina

                                                                                                  Joachim Wojtala