Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.80.2019

Burmistrza Gogolina

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz.37) oraz § 2 Uchwały nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z 27 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert obejmujący zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin, w trybie i na zasadach zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie www.bip.gogolin.pl, na stronie internetowej gminy http://gogolin.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                 Burmistrz Gogolina

                  Joachim Wojtala

 

PDFZałącznik do zarządzenia_oferta konkursowa.pdf

DOCXzałącznik 1_wzór oferty.docx

DOCXzałącznik 2_wzór sprawozdania.docx

PDFzarządzenie Burmistrza Gogolina-komisja konkursowa.pdf