Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.1.2018

Gogolin, dnia 14 maja 2019 r.

WG.III.6220.1.2018

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1, w związku z  art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.40.1670.2018.oś z dnia 31 stycznia 2019 r.,

zawiadamia Strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości,

że po złożeniu przez Wnioskodawcę - Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. K., ul. Lotnicza 5-7, 47‑325 Kamień Śląski, wyjaśnień dot. złożonego wniosku o zmianę uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.VI.6220.7.2014/2015 z dnia 6 lipca 2015 r. dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski, lokalizacja: działki nr 677/80 i 677/86, obręb Kamień Śląski, zwrócono się do organów właściwych do wydania opinii i uzgodnień:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice,
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice,

ponownie o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Informuje się, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
  • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: .

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości: Kamień Śląski (obręb Kamień Śląski), Kamionek (obręb Kamionek).

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl)