Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2018 r.

Gogolin, dnia 23 maja 2019 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin za 2018 r. zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 lit. a, b, c, d, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 869).
  1. Wykonanie budżetu Gminy Gogolin w 2018 roku.

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

1

2

3

4

A

DOCHODY (A1+A2+A3+A4+A5+A6)

67 848 785,51

70 474 323,01

A1

Subwencje

9 749 794,00

9 749 794,00

A2

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

35 294 177,00

37 691 343,34

A3

Dotacje na zadania zlecone

9 183 387,65

9 174 002,68

A4

Dotacje otrzymane  z budżetów jednostek samorządu terytorialnego

1 715 000,00

1 630 851,78

A5

Dotacje celowe na realizację własnych zadań

3 706 681,86

4 181 896,77

A6

Pozostałe dochody

8 199 745,00

8 046 434,44

B

PRZYCHODY (B1+B2+B3+B4)

11 902 924,00

13 688 478,83

B1

Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

0,00

0,00

B2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

6 243 090,00

5 375 989,10

B3

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

5 659 834,00

8 312 489,73

B4

Nadwyżki z lat ubiegłych

0,00

0,00

 

OGÓŁEM  DOCHODY  I PRZYCHODY

79 751 709,51

84 162 801,84

C

WYDATKI (C1+C2)

77 349 709,51

74 451 151,71

C1

Wydatki bieżące

62 470 454,15

59 671 471,43

C2

Wydatki majątkowe

14 879 255,36

14 779 680,28

 

w tym:

 

 

 

Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego

259 111,00

247 830,96

 

Wykorzystane środki , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2

3 072 030,00

3 058 649,39

D

ROZCHODY

2 402 000,00

2 402 000,00

D1

Udzielone pożyczki i kredyty

0,00

0,00

D2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

2 402 000,00

2 402 000,00

 

OGÓŁEM WYDATKI  I ROZCHODY

79 751 709,51

76 853 151,71

 

2.  Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2018 r. wynoszą
17 415 900,00 zł.

Gmina Gogolin na dzień 31.12.2018 r. dokonuje spłat następujących pożyczek:

1)  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

a)    umowa pożyczki Nr 15/2012/G-17/OW-OT/P z dnia 25 czerwca 2012 r., aneks
nr 01/074/2012 z dnia 04 września 2012 r., aneks nr 02/129/2012 r. z dnia 19 grudnia 2012 r., aneks nr 03/046/2013 z dnia 17 lipca 2013 r., aneks nr 04/111/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r.,

b)    kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy  3 980 000 zł;

2)  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

a)    umowa pożyczki Nr  37/2013/G-17/OW-OT/P z dnia 12 sierpnia 2013 r ., aneks  z dnia
9 lipca 2015 r.

b)    kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy  4 753 900 zł;

3)  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

a)    umowa pożyczki Nr  15/2016/G-17/OA-OE3/P z dnia 26 lipca 2016 r.,

b)    kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy  980 000 zł;

4)  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu:

a)    umowa pożyczki Nr  58/2016/G-17/OA-OE3/P z dnia 30 grudnia 2016 r.,
aneks z dnia 15 grudnia 2017 r.,

b)    kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy  3 760 000 zł;

 

Gmina Gogolin na dzień 31.12.2018 r. dokonuje spłat wyemitowanych obligacji:

1)  BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. w Warszawie

a)    umowa o przeprowadzeniu emisji obligacji z dnia 23 listopada 2017 r.

b)    kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy  4 400 000 zł.

2)  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A z siedzibą w Warszawie

a)    umowa o przeprowadzeniu emisji obligacji z dnia 12 grudnia 2018 r.

b)    kwota zobowiązania wynikająca z podpisanej umowy  5 000 000 zł.

Gmina Gogolin na dzień 31.12.2018 r. nie ma do spłaty kredytów.

3.  Na dzień 31.12.2018 r. kwota zobowiązań wymagalnych zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 4
wynosi 0,00 zł.

4.  Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Gogolin nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

 

Załącznik:

PDFInformacja o wykonaniu budżetu Gminy Gogolin zgodnie z art. 37 ust.1 pkt 2 lit. a,b,c,d,e.pdf