Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin.

 

  1. Organizatorem postępowania jest Gmina Gogolin z siedzibą: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin reprezentowana przez Burmistrza Gogolina –  Pana Joachima Wojtalę. Strona internetowa organizatora: www.gogolin.pl

 

  1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie Uchwały Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. Organizator informuje, iż na podstawie art. 4 pkt 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) do niniejszego postępowania (zamówienia) nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Oferent staje się związany warunkami niniejszego postępowania z chwilą złożenia oferty. Oferent pozostaje związany ofertą przez 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferta przestaje wiązać również w momencie podpisania umowy z innym Oferentem. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają Oferentów.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osoby upoważnione. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych. W związku z emisją i wykupem obligacji Organizator nie będzie obciążany żadnymi innymi kosztami, niż te, które są wskazane w formularzu ofertowym. W przypadku braku emisji którejkolwiek z serii obligacji organizator nie będzie obciążany z tego tytułu żadnymi opłatami czy też prowizją od „nieuruchomionej” serii. W przypadku wcześniejszego wykupu danej serii organizator nie będzie obciążany z tego tytułu żadnymi opłatami czy prowizją.

 

  1. Ogólne informacje o emisji obligacji.

Przedmiotem zamówienia jest wybór agenta emisji obligacji oraz zawarcie z nim odpowiedniej umowy w zakresie obsługi oraz gwarantowania emisji obligacji na warunkach określonych w w/w uchwale.

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań..

Łączna wartość emisji: 3.000.000 PLN. Cena nominalna jednej obligacji: 1.000,00 zł

Wyemitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela, nie będą posiadały formy dokumentu oraz nie będą zabezpieczone.

Obligacje wyemitowane zostaną w 2 seriach w 2019 roku:

Seria A19: obligacje 7 – letnie na kwotę2.200.000 zł o terminie wykupu w 2026 roku;

Seria B19: obligacje 8 – letnie na kwotę800.000 zł o terminie wykupu w 2027 roku;

Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych (6 – miesięcznych) od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego.

Oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stopie procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6 - miesięcznego) okresu odsetkowego oraz o stałą stawkę marży dla nabywcy obligacji. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni. Stopę oprocentowania obligacji zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Oprocentowanie będzie wypłacane w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w następnym dniu roboczym. Spłata odsetek następować będzie na podstawie pisemnej informacji Oferenta o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) na rachunek wskazany w tej informacji. Pisemną informację o wysokości naliczonych odsetek (pełna kalkulacja) Oferent dostarczy do siedziby organizatora w terminie umożliwiającym terminową wypłatę odsetek.

Wykup obligacji danej serii następować będzie po cenie nominalnej w następnym dniu roboczym po upływie ostatniego okresu odsetkowego dla obligacji danej serii.

Oferent zobowiązuje się do nieodpłatnego wystawiania i przesyłania na potrzeby Organizatora wszelkich zaświadczeń i opinii dotyczących wyemitowanych obligacji.

Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Gogolin wyemitowanych obligacji przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

 

      4. W niniejszym postępowaniu uprawnioną osobą do kontaktu z oferentami jest:

Renata Hasse – Skarbnik, nr tel.: 77 4076816, adres e-mail:skarbnik@gogolin.pl

 

  1. Pełna oferta musi składać się z:
  1. wypełnionego formularza ofertowego (wzór stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert),
  2. wypełnionego oświadczenia (wzór stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert),
  3. odpowiedniego pełnomocnictwa jeżeli oferta jest podpisywana przez osobę (osoby) inną niż ujawniona we właściwym rejestrze jako uprawniona do reprezentacji oferenta -  w oryginale lub poświadczonej za zgodność kopii przez notariusza.

Oferent do oferty powinien załączyć także projekt umowy emisyjnej z uwzględnieniem zapisów przedmiotowego zamówienia. Organizator zastrzega sobie prawo do negocjacji poszczególnych zapisów przyszłej umowy.

Organizator nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Oferentów informacji w postaci przetworzonej według wzorów i wytycznych wynikających z indywidualnego zapotrzebowania.

  1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w sekretariacie Urzędu – pokój nr  14, I piętro.

Termin złożenia oferty do siedziby Organizatora upływa dnia 12 czerwca 2019 roku o godz. 10:00.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Organizatora, a nie data wysłania przesyłki.

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej według następującego wzoru:

 

GMINA GOGOLIN

ul. KRAPKOWICKA 6

47-320 GOGOLIN

 

OFERTA

na

wybór agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin

 

 

Załączniki:

DOCXFormularz ofertowy - załącznik nr 1 do zaproszenia.docx
PDFoświadczenie - załącznik nr 2 do zaproszenia.pdf
PDFZaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru agenta emisji obligacji komunalnych Gminy Gogolin (skan z podpisami).pdf
7ZDokumentacja finansowa.7z

PDFUchwała nr 1844-2019 w sprawie opinii o możliwości wykupu planowanych do wyemitowania obligacji przez Gminę Gogolin.pdf