Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół XVII Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

Protokół Nr XVII/2019

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie z dnia 29.03.2019 r.

które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (Sala Posiedzeń)

w godz. 10.00-12:15

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Broj Krystyna
 2. Długosz Jerzy
 3. Gabor Wiktor
 4. Hońka Ginter
 5. Mnich Maria
 6. Nadbrzeżny Jan
 7. Sadowska Henryka
 8. Szwugier Urszula
 9. Wandrowski Dariusz
 10. Wiora Marta

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina;
 2. Piotr Czok – Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie;
 3. Bogusław Leśkiewicz – Sekretarz Gminy;
 4. Beata Worotniak  – Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej;
 5. Barbara Dołowicz – dyrektor Domu Spokojnej Starości w Kamionku;
 6. Andrzej Mrowiec – Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie;
 7. Ewa Bury – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie;
 8. Jolanta Matuszek – Prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
 9. Piotr Giecewicz – Dyrektor Zespołu Rekreacyjno-Sportowego;
 10. Iwona Skowronek – naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej;
 11. Beata Schnurpfeil– Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 12. Monika Buk –  Inspektor Wydziału Spraw Administracyjnych.

Przewodniczący Jan Nadbrzeżny na wstępie przywitał wszystkich przybyłych członków Gminnej Rady Seniorów oraz zaproszonych gości.

Ad. 1 i Ad. 2

Przewodniczący na podstawie listy obecności, stwierdził, że Rada może obradować
i podejmować prawomocne decyzje, gdyż na Sali obecnych jest 10 członków Gminnej Rady Seniorów. Zapytał, czy wobec porządku obrad są jakiekolwiek zapytania.

Brak uwag i propozycji do porządku obrad.

Wobec powyższego, poddał pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku obrad, który został przyjęty jednogłośnie 10 głosami „za”. Dodał, iż jest to ostatnie Posiedzenie GRS I kadencji.

Poinformował również, iż z poprzedniego Posiedzenia sporządzono protokół, który znajduje się na Sali do wglądu. Jest dostępny także na stronie bip www.gogolin.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Poinformował, iż na Sali dostępna jest Kronika GRS, zachęcił do wpisywania się.

Ad. 3

Przewodniczący GRS Jan Nadbrzeżny odczytał sprawozdanie z działalności Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie w I kwartale 2019 roku. Sporządzone sprawozdanie obejmuje okres od 19.12.2018 r. r. do 29.03.2019 r.

W okresie sprawozdawczym Gminna Rada Seniorów w Gogolinie oraz poszczególni jej członkowie uczestniczyli w następujących wydarzeniach:

19.12.2018 r. - W GCK w Gogolinie staraniem Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie wigilijne dla 130 osób samotnych i starszych z gminy. W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala i kierownicy jednostek organizacyjnych gmin, a także księża z gogolińskich parafii. Z programem świątecznym kolęd i pastorałek wystąpił Zespół Folklorystyczny "Szwarne Dziołchy" z Górażdży.

06.01.2019 r. - W GCK w Gogolinie zorganizowano Koncert Noworoczny. Wystąpiła Orkiestra Campanella z Cekcyna, która zagrała kolędy i pastorałki. Uczestnikom tego koncertu Burmistrz Gogolina, Joachim Wojtala złożył życzenia noworoczne.

W tym dniu odbyła się też akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.                                                W GCK z tej okazji z programem muzycznym wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod dyrekcją Rafała Jilga. W kościele parafialnym w Obrowcu odbyło się wspólne kolędowanie; grano i śpiewano kolędy i pastorałki. Wystąpiły zespoły: "Faustyna" z Ukrainy, Jasnogóski Chór Chłopięcy "Pueri Choromontani" oraz "Kudłaty+Gentelmen Orkiestra".

13.01.2019 r. - W GCK w Gogolinie odbył się Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych
i Kolędniczych, w którym uczestniczyły zespoły z przedszkoli oraz szkół gminy. Wśród widzów można było zauważyć wielu seniorów, a w składzie jury występy zespołów oceniała Wiceprzewodnicząca GRS, p. Marta Wiora.  

25.01.2019 r. – W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyła się konferencja nt. bezpieczeństwa seniorów, w której uczestniczyła reprezentacja GRS w Gogolinie. Konferencję prowadziła p. Violetta Porowska - Wicewojewoda Opolski, która przedstawiła stan realizacji zadań Wojewody Opolskiego w obszarze polityki społecznej. Między innymi zapoznała z efektami programów, które realizowane są w środowisku seniorów, a także dokonała analizy problemów demograficznych w województwie opolskim. Przewiduje się,               że w najbliższych latach znacznie wzrośnie liczba osób w podeszłym wieku. Stąd na przestrzeni ostatnich 5 lat nastąpił znaczący wzrost placówek, które świadczą usługi dla seniorów. W 2018 r. przeznaczono w województwie opolskim ponad 300 mln zł na programy senioralne. Wkrótce na serwerze Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego utworzona będzie strona informacyjna nt. programu "Świadomy i bezpieczny senior". Podsumowano także konkurs (wystawkę) na logo tego programu, w którym I m. zajął Michał Bega uczeń Zespołu Szkół w Zdzieszowicach. Wystąpił również Wojewódzki Komendant Policji w Opolu, który przedstawił zagrożenia dla środowiska seniorów oraz zapoznał z działaniami profilaktycznymi, jakie prowadzi policja. Zaprezentowano spot szkoleniowy (krótki film) pt. " Nie daj się zrobić w konia". Prowadzone są szkolenia dla pracowników banków pod kątem udzielania właściwych informacji celem ograniczenia oszustw typu "na wnuczka" czy "na policjanta". Komendant Wojewódzki Policji przedstawił również statystykę wypadków drogowych, w których uczestnikami zdarzeń są ludzie starsi (około 25%).

26.01.2019 r. - W GCK w Gogolinie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci
i Dnia Dziadka, zorganizowane staraniem Klubu Seniora. W spotkaniu wzięło udział 126 seniorów, a z programem artystycznym wystąpiły dzieci z gogolińskich przedszkoli.

21.02.2019 r. - W GCK w Gogolinie odbyło się spotkanie promujące książkę "Perły krajobrazu - małej architektury sakralnej w Gminie Gogolin", w którym wzięło udział wielu seniorów z Klubu Seniora oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W imieniu zespołu redakcyjnego prezentacji książki dokonał Jerzy Długosz, który niezwykle barwnie opowiadał o kapliczkach zlokalizowanych w różnych miejscach naszej gminy. Na zakończenie można było porozmawiać z autorami wspomnianej książki i uzyskać autografy.

(Pan Jerzy Długosz dodał, iż należy w protokole ująć także duże zaangażowanie pani Ewy Bury, dyrektor GBP w Gogolinie. Podziękował za dużą pracę pod względem wydawniczym).

28.02.2019 r. - W GCK w Gogolinie zorganizowano uroczystość pn. "Tłusty czwartek
z biesiadą i dużą dawką humoru". Wystąpił zespół "HaNuta" z wodzirejem Romanem Kuroszem.

01.03.2019 r. - W GCK w Gogolinie staraniem Burmistrza Gogolina, Joachima Wojtali, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "Okaż Serce Innym" zorganizowano Trzeci Salon Zwykli - Niezwykli Gogolin I/2019. Wyróżniono statuetką oraz dyplomami pasjonatów, a wśród nich Norberta Morica - wolontariusza  w DSS św. Barbara  w Kamionku, Sonię Strzałek - członkinię Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "Okaż Serce Innym", zarazem instruktora terapii zajęciowej i opiekunki grupy teatralnej "Gagatki" w DSS św. Barbara w Kamionku, Józefa Przybyła, który również wspiera DSS.                                                                                                                                       Dyplomy uznania otrzymali między innymi: Anna Wolska - wolontariuszka wspomagająca osoby starsze, samotne i chore, Julian Kuklewski - twórca konserwatorium  matematycznego, Jerzy Kłeczek - emerytowany dyrektor Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie, a także działacz sportowy. Wyróżniono też młodych sportowców, którzy poprzez swoje sportowe osiągnięcia promują naszą gminę. W części artystycznej wystąpił Chór Parafialny z Gogolina-Karłubca oraz młodzież z Zespołu Szkół w Gogolinie.

05.03.2019 r. - Na sali narad Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbyło się spotkanie przedstawicieli GRS (w składzie: Marta Wiora, Maria Mnich, Jerzy Długosz, Jan Nadbrzeżny, Zdzisław Zinczyn) z udziałem Sekretarza UM p. Bogusława Leśkiewicza. Omawiano sprawę wniosku o przyznanie Honorowej Odznaki "Zasłużony dla miasta Gogolina" dla śp. Augustyna Brülla.

07.03.2019 r. - W "Nutka Cafe" GCK w Gogolinie odbył się wykład ks. dr hab. Joachima Piecucha pt.  "Cierpienie i nadzieja". Wzięli w nim udział mieszkańcy gminy, w tym duża grupa seniorów z UTW oraz Klubu Seniora.

09.03.2019 r. - W GCK w Gogolinie odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet.                              Z programem artystycznym wystąpiła Grażyna Brodzińska.

23.03.2019 r. -W GCK w Gogolinie odbyło się spotkanie z Krzysztofem Wielickim, znanym himalaistą, nestorem tego ekstremalnego sportu, zdobywcą Korony Himalajów, który opowiadał licznie zgromadzonej publiczności interesujące szczegóły z wielu wypraw, wspominał także Wandę Rutkiewicz, Jerzego Kukuczkę, Andrzeja Zawadę, prezentował materiały filmowe, a także promował swoją książkę.

Inne wydarzenia:

Pod koniec grudnia minionego roku mieszkańcy Domu Spokojnej Starości "św. Barbara"
w Kamionku zajęli I miejsce w konkursie "Opowiedz ... 2018".  Grupa seniorów tej placówki zgłosiła do konkursu projekt "My niepełnosprawni w rabatach i kwiatach" polegający na prowadzeniu ogrodu terapeutycznego i uprawie własnego ogródka, jako specyficznej formy terapii sensorycznej. Przewodniczący GRS podkreślił, iż jest to kolejny, znaczący sukces odniesiony przez DSS św. Barbara w Kamionku. 

Poddano pod głosowanie sprawozdanie. Przyjęto jednomyślnie 10 głosami „za”.

Ad.4.

Rozpatrzenie wniosku o przyznanie Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Gogolina” dla śp. Augustyna Brüll.

Przewodniczący GRS, p. Jan Nadbrzeżny przypomniał, iż podczas XVI Posiedzenia GRS w grudniu 2018 r. członkini Rady, p. Maria Mnich złożyła wniosek o przyznanie pośmiertnie odznaki honorowej p. Augustynowi Brüll, osobie szczególnie związanej z gogolińska oświatą. Przewodniczący GRS zaznaczył, iż osobiście znał pana Augustyna i pamięta go jako niezwykle ”wybitnego organizatora, który był lokomotywą napędzającą gogolińską oświatę”. Nie tylko przyczynił się do rozbudowy szkoły w Gogolinie-Karłubcu, ale także do rozbudowy infrastruktury oświatowej w całej gminie. Podczas spotkania 5 marca br. grupa członków Gminnej Rady Seniorów obradowała w tej sprawie. Zgodnie z zapisami § 1 statutu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie z wnioskami Rada powinna wystąpić, gdy sprawa dotyczy życia senioralnego. Dlatego też, mimo faktu iż członkowie Rady popierają wniosek pani Mnich
 o nadanie odznaczenia sprawą sporną jest, czy Gminna Rada Seniorów powinna wystąpić z takim wnioskiem do Rady Miejskiej w Gogolinie. Przewodniczący Jan Nadbrzeżny otworzył dyskusję. Głos zabrał Burmistrz Gogolina, który zwrócił uwagę na procedurę związaną z przygotowaniem wniosku o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Miasta Gogolina”. Sekretarz Gminy, p. Bogusław Leśkiewicz zaznaczył, iż nic nie stoi na przeszkodzie aby Rada Seniorów jako grupa mieszkańców złożyła wniosek. Członkowie GRS jednogłośnie poparli taką propozycję.

Ad.5.

W wolnych wnioskach Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala wskazał na aktualne tematy w Gminie Gogolin. Powiedział, iż dzisiaj będzie uczestniczył w pokazie „Beton Show Malnia”, gdzie zaprezentowane zostaną prace przy wykonaniu nawierzchni betonowej obwodnicy Malni i Choruli na drodze wojewódzkiej nr 423, organizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Na zakończenie podziękował członkom Rady za całokształt pierwszej kadencji Rady Seniorów. W imieniu Samorządu oraz mieszkańców Gminy Gogolin podziękował za czteroletnią współpracę w ramach Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie. Podziękował za wsparcie przy podejmowaniu działań zmierzających do wykorzystania potencjału Seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych. Za zaangażowanie, poświęcony czas oraz wspólnie zrealizowane pomysły i projekty. Życzył dużo sił, zdrowia i wytrwałości na kolejne lata oraz zachęcił do kandydowania na II kadencję.

Następnie Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz poinformował Radę o rozpoczęciu procedury wyboru do składu Rady na II kadencję (lata 2019-2023). Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gogolina nr Or.I.0050.58.2019  z dnia 29 marca 2019 r. ustalony został kalendarz wyborczy, zgodnie z którym do 12 kwietnia będzie można zgłaszać przez środowiska senioralne swoich kandydatów, poprzez wypełnienie i dostarczenie do Burmistrza Gogolina kart zgłoszeniowych. Do 18 kwietnia podana zostanie lista kandydatów. A w terminie od 18 kwietnia do 2 maja przeprowadzone zostaną głosowania w środowiskach senioralnych. Sekretarz Gminy wskazał na konieczność wyboru przedstawiciela Seniorów do komisji wyborczej. Zaznaczył, iż osoba taka nie może kandydować do Rady na II kadencję.

Ustalono ostatnie dyżury GRS II kadencji. Uzgodniono, iż dyżury odbędą się tylko 02.04. (tj. wtorek), tradycyjnie w godzinach 10.00-12.00.

 • Chorula (CAW Chorula) –– p. Dariusz Wandrowski.
 • Kamionek (DSS Św. Barbara) –p. Urszula Szwugier.
 • Malnia (świetlica) –p. Wiktor Gabor.
 • Górażdże (świetlica młodzieżowa) –p. Zdzisław Zinczyn.
 • Kamień Śląski (świetlica młodzieżowa) –p. Krystyna Broj.
 • Obrowiec (salka DFK) – p. Marta Wiora.
 • Zakrzów i Dąbrówka (świetlica młodzieżowa w Zakrzowie) –p. Jan Nadbrzeżny.
 • Odrowąż (CAW Odrowąż) –– p. Ginter Hońka.
 • Gogolin (OPS w Gogolinie pokój nr 7) – p.. Henryka Sadowska.

 

Przewodniczący Rady Seniorów oddał głos panu Piotrowi Czok, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie. Przewodniczący dołączył się do życzeń Burmistrza. Podziękował za czteroletnią współpracę oraz za wszelkie inicjatywy oraz pomysły, podjęte przez Radę. Wręczył symboliczne róże dla każdego członka Rady.

Na zakończenie Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów podziękował Burmistrzowi Gogolina, Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Sekretarzowi Gminy, wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, dyrektorom jednostek organizacyjnych, zaangażowanym w sprawy senioralne. Podziękował także członkom Rady za niezawodną frekwencję podczas posiedzeń Rady. P. Marta Wiora, wiceprzewodnicząca Rady z kolei podziękowała Przewodniczącemu za aktywną oraz pełną pasji kadencję jako Przewodniczący GRS.

Ad. 6                                                                                                                                                                                                                               

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył XVII – ostatnie Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie I kadencji, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

 

 

                               Przewodniczący
                               Gminnej Rady Seniorów Gogolinie
                               Jan Nadbrzeżny

 

Protokołowała                                                          

Monika Buk

 

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na Posiedzenie.

 

Załącznik:

PDFProtokół z XVII Posiedzenia GRS w Gogolinie (skan z podpisami) .pdf