Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 26 czerwca 2019r. (środa) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się X Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;                  
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. informacja z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie
  wakacji letnich;
 8. informacja z działalności Zespołu Rekreacyjno - Sportowego w Gogolinie za 2018 rok;
 9. informacja o stanie gospodarki odpadami w Gminie Gogolin w 2018 roku;
 10. Raport o stanie gminy Gogolin za rok 2018 –rozpatrzenie i debata;
 11. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina,
 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2018 rok,
 3. udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin
  za 2018 rok,
 4. zatwierdzenia sprawozdania z planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie
  za rok 2018,
 5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Gogolinie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie,
 6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski,
 7. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023,
 8. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok;

12) wolne wnioski i informacje;

13) zakończenie obrad sesji.

                                                                                     Przewodniczący
                                                                                     Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                  /-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały X_a_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_b_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_c_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_d_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_e_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_f_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_g_2019.pdf
PDFProjekt uchwały X_h_2019.pdf
PDFRaport o stanie Gminy Gogolin za rok 2018.pdf