Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.6.2018

Gogolin, dnia 11 czerwca 2019 r.

WG.III.6220.6.2018

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu na wniosek Górażdże Cement S.A., Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże, z dnia 24 kwietnia 2018 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.6.2018 z dnia 10 czerwca 2019 r. dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Zakładu Wytwarzania Paliwa Zastępczego (Alternatywnego) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże, na działce nr 76/47, km 2, obręb Chorula.

Informuje się również, iż w dniu 28.06.2018 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.6.2018, w którym nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określono zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią ww. decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami i uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Marszałka Województwa Opolskiego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Chorula (obręb Chorula))

(informacje o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).