Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.1.2019

Gogolin, dnia 11 czerwca 2019 r.

WG.III.6220.1.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

zawiadamia Strony postępowania

o wydaniu na wniosek Pani Marleny Kowalskiej – pełnomocnika GEOTRANS S.A., ul. Kobierzycka 20BA, 52‑315 Wrocław, z dnia 09.01.2019 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.1.2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na „prowadzeniu działalności w zakresie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gogolinie, gm. Gogolinna działkach o nr 206/14, 206/19, obręb Gogolin 1 oraz 2150/1, obręb Dąbrówka.

Informuje się również, iż w dniu 21.03.2019 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.1.2019, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz wskazano na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia .

Z treścią ww. decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Marszałka Województwa Opolskiego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Gogolina, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia (art. 127 i 129 Kodeksu postępowania administracyjnego)

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Gogolin (obręb Gogolin 1), Dąbrówka (obręb Dąbrówka))

(informację o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).

 

Wywieszono na BIP Urzędu Miejskiego w Gogolinie na okres od dnia 12.06.2019 r. do dnia 26.06.2019 r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gogolin, dnia 11 czerwca 2019 r.

WG.III.6220.1.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu na wniosek Pani Marleny Kowalskiej – pełnomocnika GEOTRANS S.A., ul. Kobierzycka 20BA, 52‑315 Wrocław, z dnia 09.01.2019 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.1.2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na „prowadzeniu działalności w zakresie rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gogolinie, gm. Gogolinna działkach o nr 206/14, 206/19, obręb Gogolin 1 oraz 2150/1, obręb Dąbrówka.

Informuje się również, iż w dniu 21.03.2019 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.1.2019, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz wskazano na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia .

Z treścią ww. decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Marszałka Województwa Opolskiego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Gogolin (obręb Gogolin 1), Dąbrówka (obręb Dąbrówka))

(informację o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).

 

Wywieszono na BIP Urzędu Miejskiego w Gogolinie na okres od dnia 12.06.2019 r. do dnia 26.06.2019 r.