Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.1.2018

Gogolin, dnia 18 czerwca 2019 r.

Burmistrz Gogolina

WG.III.6220.1.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski, lokalizacja: działki nr 677/80 i 677/86, obręb Kamień Śląski, z wniosku złożonego w dniu 5 stycznia 2018 r. przez Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. K., ul. Lotnicza 5‑7, 47‑325 Kamień Śląski (poprzednio Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o., ul. Lotnicza 5-7, 47‑325 Kamień Śląski)

zawiadamia Strony postępowania:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.130.2019.EB/MD z dnia 05.06.2019 r. stwierdzającej potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającej zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • o opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZZO.3.435.110.1.2019.DB z dnia 27.05.2019 r. o braku wymagania przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
 • o nie wyrażeniu opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • o wydaniu przez Burmistrza Gogolina postanowienia nr WG.III.6220.1.2018 z dnia 18.06.2019 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko należy sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem, zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy: a) oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny najbliższych terenów chronionych przed hałasem i możliwości ograniczenia tego oddziaływania; b) propozycji monitoringu oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia na etapie jego eksploatacji, określając zakres i termin tego monitoringu oraz obowiązki przedstawiania informacji o jego wynikach. Od niniejszego postanowienia przysługuje Stronom możliwość zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Gogolina, w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • o wydaniu przez Burmistrza Gogolina postanowienia nr WG.III.6220.1.2018 z dnia 18.06.2019 r. o zawieszeniu ww. postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Informuje się, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
 • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: .

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

 • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
 • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
 • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości: Kamień Śląski (obręb Kamień Śląski), Kamionek (obręb Kamionek))

(dane o postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).