Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 28 stycznia 2013r. o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinieodbędzie się XXVII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje radnych;
 5. informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej;
 6. przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie za rok 2012:
   - sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej
  - sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu Finansów i Planowania
  - sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską,
   - sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia
  - sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
 1. zatwierdzenie planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej
  w Gogolinie na 2013r:
  - zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu Finansów i Planowania,
  - zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji z Unią Europejską,
  - zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,
  -zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 1. podjęcie uchwał w sprawie:
 1. podziału Gminy Gogolin na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,
 2. uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011 – 2015,
 4. przystąpienia do konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 i wspólnej realizacji przez Gminę Gogolin z partnerami Aglomeracji Opolskiej projektu pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”,
 5. „Konkursu na najbardziej aktywne Sołectwo/Dzielnicę, Grupę Liderów i kreatywnego Sołtysa/Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy w Gminie Gogolin”,
 6. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin,
 7. udzielenia bonifikaty,
 8. udzielenia pomocy finansowej (schronisko dla bezdomnych zwierząt),
 9. udzielenia pomocy finansowej (wspólna organizacja doradztwa metodycznego nauczycieli)
 10. udzielenia pomocy finansowej (przebudowa drogi powiatowej nr 1817 O ul. Św. Jacka w Kamieniu Śląskim),
 11. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.
 1. wolne wnioski
 2. zakończenie obrad Sesji

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek