Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.1.2018

  Gogolin, dnia 28 czerwca 2019 r.

Burmistrz Gogolina

WG.III.6220.1.2018

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), na podstawie art. 131, w związku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie zmiany uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski”, lokalizacja: działki nr 677/80 i 677/86, obręb Kamień Śląski,

zawiadamia Strony postępowania

że na postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.1.2018 z dnia 18.06.2019 r. nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: 1) w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.); 2) ze szczególnym uwzględnieniem, zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy: a) oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny najbliższych terenów chronionych przed hałasem i możliwości ograniczenia tego oddziaływania; b) propozycji monitoringu oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia na etapie jego eksploatacji, określając zakres i termin tego monitoringu oraz obowiązki przedstawiania informacji o jego wynikach,

w związku ze złożonym w dniu 5 stycznia 2018 r. przez Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. K., ul. Lotnicza 5-7, 47‑325 Kamień Śląski (poprzednio Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o., ul. Lotnicza 5-7, 47‑325 Kamień Śląski) wnioskiem o zmianę uwarunkowań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu zagospodarowania terenu polegającego na wykonaniu toru doskonalenia jazdy przy lotnisku Kamień Śląski, lokalizacja: działki nr 677/80 i 677/86, obręb Kamień Śląski,

wniósł zażalenie wnioskodawca Silesia Ring Sp. z o.o. Sp. K., ul. Lotnicza 5-7, 47‑325 Kamień Śląski.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Strony mogą zapoznać się z wniesionym zażaleniem. Zażalenie wraz z aktami sprawy zostanie do dnia 03.07.2019 r. przesłane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Opolu.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości: Kamień Śląski (obręb Kamień Śląski), Kamionek (obręb Kamionek))

(dane o postanowieniu o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).