Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o konkursie "Rowerem w dożynkowym korowodzie"

Regulamin konkursu na najciekawszą artystyczną prezentację
"Rowerem w dożynkowym korowodzie"

Gminne Święto Plonów „Dożynki 2019”

 

Stałym elementem korowodu dożynkowego są przystrojone traktory, maszyny rolnicze i wozy. Burmistrz Gogolina zaprasza, by w tegorocznym korowodzie pojawiły się także udekorowane rowery.

I. Informacje ogólne

 1. Konkurs obejmuje wybór najciekawszej artystycznej prezentacji, przedstawionej podczas korowodu dożynkowego, która będzie interpretacją tematu „Rowerem w dożynkowym korowodzie”.
 2. Aranżacja może zawierać kompozycje roślinne, kwiatowe, zbożowe lub aranżacje wykonane innymi formami plastycznymi (papier, bibuła, szkło, witraż, drewno itp.).
 3. Dopuszcza się zarówno prezentację wykorzystującą rowery, ale również prezentację w formie grupy osób tworzących artystyczną aranżację, nawiązującą do tematyki konkursu oraz prace plastyczne, wykonane różnymi technikami lub kompozycje roślinno – kwiatowe.
 4. Prezentacja, biorąca udział w konkursie musi zostać przedstawiona w sposób niezależny od prezentacji, biorących udział w pozostałych konkursach dożynkowych.
 5. Ocenie nie będą poddawane prezentacje, które będą stanowiły część innych prac konkursowych, tzn. wozów korowodowych, wystawy płodów rolnych, czy koron żniwnych.
 6. Prezentacja musi być dokładnie oznaczona, tzn. posiadać widoczną tabliczkę z nazwą konkursu oraz podmiotu, biorącego udział w konkursie. Nie będą oceniane prezentacje niepodpisane. 
 7. Aranżację należy zaprezentować podczas korowodu dożynkowego, w dniu 8 września, podczas Dożynek Gminnych 2019 w Kamieniu Śląskim.
 8. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Gogolina.

II. Cele konkursu

 1. Zaktywizowanie społeczności lokalnej oraz wzmocnienie jej więzi z miejscem zamieszkania.
 2. Wzmocnienie spoistości społecznej.
 3. Promocja sołectw, stowarzyszeń oraz lokalnych grup działania.
 4. Przekazanie dziedzictwa kulturowego młodemu pokoleniu, dbanie o tożsamość, dobry wizerunek oraz pielęgnowanie lokalnych tradycji i obyczajów.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich organizacji działających na terenie Gminy Gogolin: sołectw, zarządów dzielnic, stowarzyszeń, lokalnych grup działania, bibliotek, świetlic, szkół, przedszkoli oraz nieformalnych grup mieszkańców.
 3. Udział w konkursie powinien być poprzedzony zgłoszeniem uczestnictwa, którego można dokonać telefonicznie do dnia 3 września br., tel. 77 40 76 834 lub przesłać e-mailem na adres kl@gogolin.pl. Organizacje, które nie zgłoszą się w określonym terminie, nie będą podlegały ocenie.
 4. Ocena konkursu oraz ogłoszenie wyników nastąpi podczas Dożynek Gminnych w Kamieniu Śląskim.
 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska / nazwy organizacji i informacji o zwycięzcach konkursu, a także przetwarzania i udostępniania informacji, które są przedmiotem konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych organizatora oraz w mediach i Internecie.
 6. Najlepsze prezentacje mogą zostać wykorzystane przez Organizatora do stworzenia specjalnej wystawy na Placu Benedyktyńskim w Gogolinie.

IV. Forma prezentacji

 1. Każda organizacja może zgłosić jedną formę prezentacji, która będzie podlegać ocenie przez komisję konkursową.
 2. Dopuszcza się różnorodną formę wykonania i zaprezentowania aranżacji artystycznej.
 3. Praca musi zostać zaprezentowana podczas korowodu dożynkowego.

V. Zasady przyznawania nagród

 1. Wyboru laureatów konkursu dokonuje Burmistrz Gogolina na podstawie rekomendacji komisji konkursowej.
 2. Decyzja Burmistrza Gogolina na podstawie sporządzonego protokołu komisji konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 3. Burmistrz Gogolina przyzna nagrody rzeczowe za najlepszą prezentację, która zostanie oceniona przez komisję konkursową.
 4. Organizator przeznacza na zakup nagród rzeczowych łączną pulę pieniężną w wysokości do 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 5. Burmistrz Gogolina zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu.
 6. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas trwania Dożynek Gminnych w Kamieniu Śląskim.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie: www.gogolin.pl.

VII. Organizacja konkursu

      Burmistrz Gogolina, Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin

VIII. Informacja dotycząca zbierania danych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Gogolinie z siedzibą w 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6.

2) Inspektorem ochrony danych jest Krzysztof Reinert. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę nie wahać się skontaktować z nim pod adresem: e-mail kr@gogolin.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konkursie dożynkowym „W hołdzie św. Janowi Pawłowi II w 40. rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową” na podstawie art. 6 ust 1 lit. f.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 25 lat od ogłoszenia wyników.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

6) Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

2. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu konkursu.
 2. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu. Pytania należy kierować do Katarzyny Lindhorst, pisemnie na adres e-mail: kl@gogolin.pl lub pod numerem telefonu 77 40 76 834.

PDFregulamin konkurs dożynki.pdf