Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się, że w dniu 18.07.2019 r. na wniosek Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S. A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, reprezentowanego przez panią Bogumiłę Zakrzewską, zostało wszczęte postępowanie, w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie stacji gazowej na działce nr ewid. 332/5 k. m. 3 obręb Zakrzów. Inwestor wniósł o zmianę parametru dopuszczalnej minimalnej szerokości elewacji frontowej z 3 m na 2,8 m. Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony (…) zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się (…) zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.                                     

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 KPA do zapoznania się aktami sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszanych żądań.

Z uprawnień można skorzystać w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 29), w godzinach urzędowania.

Niniejsze obwieszczenie ukazało się w dniu 19.07.2019 r., na tablicy ogłoszeń w sołectwie Zakrzów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie.