Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

BURMISTRZ GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

INSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Finansowym

w wymiarze pełny etat

 

  1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe;
2) obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282);
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) znajomość przepisów prawnych:
- ustawy o samorządzie gminnym;
- ustawy o finansach publicznych;
- ustawy  o rachunkowości;
- ustawy o pracownikach samorządowych
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nieposzlakowana opinia;
7) minimalny staż pracy 3 lata.

  1. Wymagania dodatkowe:

1) preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych;
2) obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej.

  1. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie ewidencji rozrachunków z kontrahentami (konto 201);
2) kompletowanie dowodów księgowych, dekretowanie i księgowanie ewidencji syntetycznej - inwestycje;
3) prowadzenie spraw dotyczących podatku VAT (rejestr sprzedaży, sporządzanie deklaracji i przelewów);
4) sporządzanie sprawozdań z inwestycji;
5) prowadzenie planu wydatków budżetowych podległych jednostek;
6) kompletowanie dokumentów i księgowanie projektów.

  1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku;
2) praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze budynku wyposażonym w windę, posiadającym sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
3) praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.

  1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sierpniu 2019r. jest niższy niż 6%.
  1. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
2) list motywacyjny;
3) kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
4) życiorys – cv z opisem pracy zawodowej;
5) kserokopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
6) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
7) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
8) oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
9) oświadczenie o znajomości przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości;
10) oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
11) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
12) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru:

„Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Gogolinie, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko.

Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: . Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

data i podpis”

13) kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem) – w sytuacji, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);
14) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem), poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli UE).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy złożyć lub przesłać (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „ Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w terminie do dnia 11 października 2019r. w godzinach pracy Urzędu.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

PDFOgłoszenie o naborze - finanse.pdf