Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                               Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 24 października 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XVII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. ocena stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok szkolny 2018/2019;
 8. informacja o zasobach mieszkaniowych Gminy Gogolin w roku 2019;
 9. informacja o stanie realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w roku 2019;
 10. wybory ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
 1. zatwierdzenie regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję 2020 r. do 2023r.,
 2. przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023,
 3. powołanie Komisji Skrutacyjnej, przeprowadzenie głosowania tajnego w sprawie wyboru ławników i odczytanie protokołu z przeprowadzonego głosowania;
 1. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. wyboru ławników;
 2. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie,
 4. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin,
 5. wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w Gogolinie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. 936/6 k.m.3 obręb Gogolin 1),
 7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 180 k.m. 1 obręb Malnia),
 8. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 305/9 k.m. 1 obręb Malnia),
 9. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  (działka 658/9 k.m.1 obręb Malnia),
 10. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 11. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok;

   12. wolne wnioski i informacje;

   13. zakończenie obrad sesji.

                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                  Miejskiej w Gogolinie

                                                                                          /-/Piotr Czok

PDFProjekt uchwały Nr XVII_a_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVII_b_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVII_c_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVII_d_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVII_e_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVII_f_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVII_g_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVII_h_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVII_i_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVII_j_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVII_k_2019.pdf