Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                         Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 15.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza, właściwych pracowników Urzędu Miejskiego);
 8. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania,
 2. powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
  i ustalenia ich przebiegu,
 4. określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Gogolin dotacji celowej
  na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne,
 5. dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
  w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gogolin,
 6. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020,
 7. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020,
 8. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok;

     9.wolne wnioski i informacje;

     10. zakończenie obrad sesji.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady

                                                                                  Miejskiej w Gogolinie

                                                                                          /-/ Piotr Czok

                                                                                 

PDFProjekt uchwały Nr XVIII_a_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVIII_b_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVIII_c_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVIII_d_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVIII_e_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVIII_f_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVIII_g_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XVIII_h_2019.pdf