Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok;
 8. przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok;
 9. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. wieloletniej prognozy finansowej,
 2. uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok,
 3. powierzenia przedsiębiorstwu Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Gogolin dotyczącego tworzenia i utrzymania stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
 4. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin
  Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie w latach 2020-2024,
 5. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 6. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin
  na lata 2020-2025,
 7. uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2020 rok”,
 8. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin,
 9. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
  na terenie gminy Gogolin na rok 2020,
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 11. ustalenia cen za przejazdy w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich,
 12. regulaminu przewozu osób i bagażu w komunikacji publicznej na terenie gminy Gogolin,
 13. określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród sportowych gminy Gogolin,
 14. udzielenia pomocy finansowej (dot. Gminy Bierawa),
 15. udzielenia pomocy finansowej (dot. Województwa Opolskiego),
 16. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok,
 17. złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  (dot. petycji z 2 grudnia 2019 r.),
 18. złożonej petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego
  (dot. petycji z 6 grudnia 2019 r.),

10) wolne wnioski i informacje;

11) zakończenie obrad sesji.

 

            Przewodniczący
    Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                                      /-/ Piotr Czok

PDFProjekt uchwały Nr XIX_a_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX_b_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX_c_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX_d_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX_e_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX_f_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX_g_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX_h_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX_i_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX_j_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX_k_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX_l_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX_m_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX_n_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX_o_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX_p_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX_q_2019.pdf
PDFProjekt uchwały Nr XIX_r_2019.pdf