Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

BURMISTRZ  GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

INSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Finansowym

w wymiarze pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe;
  2. obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1282);
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. znajomość przepisów prawnych :

- ustawy o samorządzie gminnym;

- ustawy o finansach publicznych;

- ustawy  o rachunkowości;

- ustawy o pracownikach samorządowych;

 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. minimalny staż pracy 3 lata.       
 4. Wymagania dodatkowe:
  1. preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych;
  2. obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej.
 5. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. prowadzenie ewidencji rozrachunków z kontrahentami (konto 201);
  2. kompletowanie dowodów księgowych, dekretowanie i księgowanie ewidencji syntetycznej - inwestycje;
  3. prowadzenie spraw dotyczących podatku VAT (rejestr sprzedaży, sporządzanie deklaracji i przelewów);
  4. sporządzanie sprawozdań z inwestycji;
  5. prowadzenie planu wydatków budżetowych podległych jednostek;
  6. kompletowanie dokumentów i księgowanie projektów.
 6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się  wewnątrz budynku;
  2. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze budynku wyposażonym w windę,  posiadającym sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
  3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji.
 7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w listopadzie 2019r. jest niższy niż 6%.
 8. Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
  2. list motywacyjny;
  3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
  4. życiorys – cv z opisem pracy zawodowej;
  5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem) lub zaświadczenie         o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
  6. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
  7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  8. oświadczenie o korzystaniu  z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  9. oświadczenie o znajomości przepisów : ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości;
  10. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  11. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
  12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru :

„Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Gogolinie, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko.

Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy : . Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

data i podpis”

 1. kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem) – w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)
 2. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem), poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli UE).

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane.

Dokumenty należy złożyć lub przesłać (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „ Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w  terminie  do  dnia   7 stycznia 2020 r.  w godzinach pracy Urzędu.

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

   Burmistrz Gogolina

                                                                            Joachim Wojtala                                

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.pdf