Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie

Gogolin: Dostawa wraz z montażem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie
Numer ogłoszenia: 94026 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gogolin , ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, woj. opolskie, tel. 77 4076800, faks 77 4666247.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gogolin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia fabrycznie nowego do pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie. Następujące pomieszczenia są przewidziane są do wyposażenia tj. sala wielofunkcyjna, kawiarnia, hall z klatką schodową, wc mężczyzn, kobiet, osób niepełnosprawnych, korytarz z szatnią, sala prób. Przedmiotem dostawy są między innymi: kurtyna sceniczna, kratownice do zawieszenia oświetlenia scenicznego, krzesła, stoły, lada barowa, stoliki, ażurowe ścianki ozdobne, hokery, blaty szklane, kurtyna powietrzna, ścianka przeszklona szkłem mlecznym, sofa, lustra, wyposażenie łazienek, lada szatniowa z drzwiami harmonijkowymi, garderoby wolnostojące i ścienne. 2.Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 7 000 złotych. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu , - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym , - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy: Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, Bank Spółdzielczy w Gogolinie nr rachunku 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Miejskiego w Gogolinie - pokój nr 5 ( parter budynku Urzędu ) ul. Krapkowicka 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium przelewem, pieniądze winny znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania. 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany druk formularza oferty na załączniku nr 1 do SIWZ 2. Wypełniony i podpisany druk kosztorysu ofertowego na załączniku nr 5 do SIWZ 3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 2.zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, obniżenie wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego, 3.zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT 4.termin realizacji - w przypadku wystąpienia: a)robót dodatkowych, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia b)przedłużenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót. c)konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw co może uniemożliwić terminową realizację zadania, d)wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót. 5.Zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6.Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 7.nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych: -zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), -zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 8.Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a druga Strona umowy wyrazi zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gogolin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gogolinie, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gogolinie, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, pokoju nr 14 - sekretariat I piętro,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz

 

DOCXpytania z dnia 14.03.2013r. i odpowiedzi do przetargu na dostawę wraz z montażem wyposażenia Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie.docx

 

 DOCzałącznik nr 2a - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania -wyposażenie.doc

 

DOCzałącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wyposażenie.doc

 

DOCXwzór umowy - wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie.docx

 

DOCSIWZ - wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie.doc

 

DOCformularz oferty - wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie.doc

 

PDFWYPOSAZENIE GMINNEGO CENTRUM KULTURY.pdf

 

PDFGCK-spis rysunków.pdf

 

PDFAW-20_elementy meblarskie - obudowa hydrantu - korytarz.pdf

 

PDFAW-19_ELEMENTY_MEBLARSKIE-ZAMKNIECIE_SZATNI.pdf

 

PDFAW-17_elementy meblarskie - ścianki ażurowe.pdf

 

PDFAW-16_elementy meblarskie - ścianka i podest - kawiarnia.pdf

 

PDFAW-15_element meblarski - bar - kawiarnia.pdf

 

PDFAW-14_rozwinięcie ścian - wc artystów.pdf

 

PDFAW-13_rozwinięcie ścian - wc nps.pdf

 

PDFAW-12_rozwinięcie ścian - wc damskie.pdf

 

PDFAW-11_rozwinięcie ścian - wc męskie.pdf

 

PDFAW-10_rzut pomieszczeń, widok sufitu - zespół sanitariatów.pdf

 

PDFAW-9_rozwinięcie ścian - kawiarnia.pdf

 

PDFAW-8_widok sufitu - sala wielofunkcyjna.pdf

 

PDFAW-7_rzut sali wielofunkcyjnej.pdf

 

PDFAW-6_rozwinięcie ścian - korytarz.pdf

 

PDFAW-5_rzut pomieszczenia, widok sufitu - korytarz.pdf

 

PDFAW-4_rozwinięcie ścian - korytarz.pdf

 

PDFAW-3_rzuty i widoki sufitów - klatka schodowa.pdf

 

PDFAW-2_rozwinięcie ścian - kawiarnia.pdf

 

PDFAW-1_rzut pomieszczeń, widok sufitu - kawiarnia.pdf

 

PDFkosztorys ofertowy - wyposażenie Gminnego Centrum Kultury w Gogolinie.pdf