Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 20 marca 2013r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXIX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie
VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXVII/281/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku,
 1. uchylenia uchwały  Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXVII/282/2013 z dnia 28 stycznia 2013 roku,
 1. sprzedaży nieruchomości (Gogolin),
 1. sprzedaży nieruchomości (dz. nr 63 z k. m. 2, Chorula),
 1. sprzedaży nieruchomości (nr 44/17 i 44/19 z k. m. 2, Chorula)
 1. sprzedaży nieruchomości (Kamień Śląski),
 1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech
   z dotychczasowym dzierżawcą (Gogolin),
 1. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2013,
 1. wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
 1. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,
 1. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok,

       l. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 1. zakończenie obrad sesji.