Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 29 stycznia 2020r. (środa) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. zatwierdzenie sprawozdań z pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie za rok 2019:
 1. sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej,
 2. sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,
 3. sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
 4. sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,
 5. sprawozdanie Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 6. sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 1. zatwierdzenie planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie
  na 2020 rok:

a) zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,

b) zatwierdzenie planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,

c) zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,

d) zatwierdzenie planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

e) zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

 1. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. wystosowania apelu do Prezesa Rady Ministrów RP i członków rządu RP w sprawie pilnego podjęcia działań celem zagwarantowania jednostkom samorządu terytorialnego 100% środków na wynagrodzenia dla nauczycieli,
 2. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 3. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gogolin na lata 2020-2025,
 4. wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Gogolin,
 5. ustalenia planu form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych
  w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin,
 6. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gogolin na rok szkolny 2019/2020,
 7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki nr 112/1 k.m.1 obręb Malnia),
 8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 183/2 i 184/2 mapa 4 obręb Gogolin 2),
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 939/26 k.m.3 obręb Gogolin 1),
 10. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działek 939/25 k.m.3 obręb Gogolin 1),
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. działki 937/20 i działki 936/20 k.m.3 obręb Gogolin 1),
 12. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 937/19 i 936/19 k.m.3 obręb Gogolin 1),
 13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 656/37 k.m.11 obręb Gogolin 1),
 14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 249/7 k.m.3 obręb Gogolin 1),
 15. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 1388/16 k.m.4 obręb Karłubiec),
 16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. 939/50 k.m.3 obręb Gogolin1),
 17. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród sportowych gminy Gogolin,
 18. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 19. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. Gminy Bierawa),
 20. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej (dot. Województwa Opolskiego),
 21. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok;

    10. wolne wnioski i informacje;

    11.zakończenie obrad sesji.

            Przewodniczący
    Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                             /-/ Piotr Czok