Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Aktualizacja 24.04.2020r.

INFORMACJA

o wstrzymaniu naboru na stanowisko urzędnicze

INSPEKTORA

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie
w Wydziale Rozwoju  i Promocji

 

W związku z ogłoszonym na terenie kraju stanem epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz pracowników, informuję, że zawiesza się rozstrzygnięcie naboru ogłoszonego w dniu 6 marca 2020 r. na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju i Promocji.

Wszystkie oferty złożone w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze zachowują ważność. Ponadto informuję, że o wznowieniu kolejnego etapu naboru zostaną poinformowane wszystkie osoby, których złożone aplikacje spełniać będą wymagania formalne.

                                                         

Burmistrz  Gogolina

Joachim Wojtala

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - informacja o wstrzymaniu naboru.pdf

INFORMACJA

o przedłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych

Nabór na stanowisko

inspektora w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Rozwoju i Promocji

Termin składania dokumentów aplikacyjnych na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie zostaje przedłużony do dnia 20 kwietnia 2020 r.  do godz. 16.30.

W pozostałym zakresie zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian.

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - przedłużenieterminu skladania dokumentów.pdf

 

BURMISTRZ GOGOLINA
URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

INSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie
w Wydziale Rozwoju i Promocji

w wymiarze pełny etat

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe;
 2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) dla stanowisk urzędniczych;
 3. minimalny staż pracy 3 lata.
 1. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie związane z marketingiem;
 2. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 3. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 5. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 6. obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;
 7. znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 8. umiejętność redagowania tekstów promocyjnych i okolicznościowych;
 9. dyspozycyjność.
 1. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. podejmowanie wszelkich działań związanych z promocją Gminy w kraju i za granicą;
 2. przygotowywanie i zlecanie edycji wydawnictw promujących gminę;
 3. przygotowywanie, zlecanie wykonania i rozliczanie dystrybucji materiałów promocyjnych;
 4. propagowanie turystyki;
 5. organizowanie seminariów, konferencji i innych imprez informacyjnych i promocyjnych umożliwiających wymianę doświadczeń oraz nawiązaniu wzajemnych kontaktów przez instytucje i podmioty gospodarcze;
 6. prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentów w Wydziale;
 7. prowadzenie spraw związanych z obsługą systemu CEIDG;
 8. obsługa spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
 9. przeprowadzanie procedury konkursowej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 10. sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań zleconych stowarzyszeniom i innym organizacjom społecznym w ww. obszarach.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku;
 2. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku posiadającym windę i sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
 3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;
 4. praca związana jest z wyjazdami.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2020 r. jest niższy niż 6%.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 4. życiorys – cv z opisem pracy zawodowej;
 5. kserokopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia;
 6. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii;
 7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 9. oświadczenie o znajomości przepisów: ustawy o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości;
 10. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 11. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg poniższego wzoru:

„Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miejski w Gogolinie, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko.

Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: . Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

data i podpis”

 1. kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem) – w sytuacji gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260)
 2. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem), poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli UE).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „ Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia  23 marca  2020 r. w godzinach pracy Urzędu.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić aktualne zaświadczenie o niekaralności.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

PDFOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.pdf