Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 31 marca 2020r. (wtorek) o godz. 17.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. zmiana planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok;
 4. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. interpelacje i zapytania radnych;
 7. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 8. roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny (za 2019 rok) oraz potrzeby związane z realizacją w/w zadań;
 9. sprawozdanie (raport) z wykonania w 2019 roku „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2019-2020” i efektów jego realizacji;

10) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie,
 2. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin,
 3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka,
 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i Dąbrówka,
 5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dot. działki 112/1 k.m.1 obręb Malnia),
 6. wyrażenia zgody na przystąpienie do reorganizacji spółek komunalnych,
 7. uchwalenia Statutu Sołectwa Chorula,
 8. uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka,
 9. uchwalenia Statutu Sołectwa Górażdże,
 10. uchwalenia Statutu Sołectwa Kamień Śląski,
 11. uchwalenia Statutu Sołectwa Kamionek,
 12. uchwalenia Statutu Sołectwa Malnia,
 13. uchwalenia Statutu Sołectwa Obrowiec,
 14. uchwalenia Statutu Sołectwa Odrowąż,
 15. uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrzów,
 16. uchwalenia Statutu Dzielnicy Gogolin-Strzebniów,
 17. uchwalenia Statutu Dzielnicy Gogolin-Karłubiec,
 18. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 19. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok;
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

            Przewodniczący
    Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                                      /-/ Piotr Czok