Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gogolin, 03.04.2013r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gogolina

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się, że w dniu 03.04.2013r. na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji, polegającej na budowie gazociągu DN300 CN6,3MPa dla potrzeb realizacji zadania pn. „Przebudowa gazociągu relacji Obrowiec – Racibórz odcinek Obrowiec – rzeka Odra”, na działkach oznaczonych jako nr ewid. 21, 470/3, 19, 63, 292, 379, 383, 403, 408, 473, 497, 549, 590, 55, 60, 56/4, 59/1, 59/2, 65, 288, 409, 410, 498/2, 290, 499, 291, 289, 318, 319, 320, 321, 322, 404, 405, 567, 323, 324, 528, 325, 326, 327, 328, 374, 372, 373, 371, 407/1, 395/2, 395/1, 485/4, 500, 501, 539, 559, 560, 568 obręb 0007 Obrowiec oraz 332/3 obręb 0009 Zakrzów.

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów oraz zgłaszanych żądań.

Z uprawnień można skorzystać w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 29), w godzinach urzędowania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala