Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 27 maja 2020r. (środa) o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. zmiana planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok;
 4.  zmiana planów pracy poszczególnych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Gogolinie na 2020 rok:
 1. zmiana planu pracy Komisji Rewizyjnej,
 2. zmiana planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Planowania,
 3. zmiana planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
 4. zmiana planu pracy Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
 5. zmiana planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia,
 6. zmiana planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 1. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji;
 2. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 3. interpelacje i zapytania radnych;
 4. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 5. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  za 2019 rok;
 6. sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie i Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku za 2019 rok;
 7. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2019 rok;
 8. przedstawienie raportu o stanie gminy Gogolin za rok 2019;
 9. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 939/29 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 939/30 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 937/21 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 937/22 z k.m. 3 obręb Gogolin 1),
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 906/36 z k.m. 13 obręb Gogolin 1),
 7. regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowych,
 8. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,
 9. petycji dotyczącej ochrony zdrowia przed elektroskażeniami-Stop zagrożeniu zdrowia i życia;
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GOGOLIN ZA ROK 2019

 

Uprzejmie informuję, że na sesji Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 29 lipca 2020 r., która rozpocznie się o godz. 10.00 odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy Gogolin za rok 2019. Raport o stanie Gminy Gogolin zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w Gogolinie przez Burmistrza Gogolina na sesji, która odbędzie się w  dniu 27 maja 2020 r. o godz. 16.00.

W lipcowej debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy Gminy Gogolin.

Zgodnie z art. 28 aa ust. 1, 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713) mieszkańcy gminy Gogolin mogą zabrać głos  w debacie nad raportem w liczbie maksymalnie 15.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy Gogolin składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca zamierzającego brać udział w debacie. Zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

A zatem zgłoszenia mieszkańców do udziału w lipcowej debacie nad raportem o stanie Gminy Gogolin za rok 2019 są przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 (parter, pok. 10) do dnia 26  maja 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gogolinie (tj. pon. 7.30-16.30, wt.-czw.7.30-15.30, pt. 7.30-14.30).

DOCXProponowany formularz zgłoszenia do debaty.docx
 

                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                      w Gogolinie
                                                                      /-/  Piotr Czok

PDFRaport o stanie Gminy Gogolin za rok 2019.pdf