Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - 2020

Lp.

Zarządzenie

Skan Zarządzenia

Data sporządzenia

W sprawie

1.

03.01.2020

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – dotyczy programu pn. „Program wczesnego wykrywania  wad słuchu i wzroku wśród dzieci i. młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020”.

2.

03.01.2020

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – dotyczy programu pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”.

3.

03.01.2020

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – dotyczy programu pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”.

4.

03.01.2020

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert - z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

5.

08.01.2020

Ustalenia wzoru umowy dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.

6.

 

10.01.2020

Sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert obejmujących zadania z zakresu kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2020 r.

7.

13.01.2020

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – z zakresu kultury.

8.

14.01.2020

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – z zakresu pomocy społecznej.

9.

15.01.2020

Ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

10.

16.01.2020

Ustalenia planu finansowego Gminy Gogolin na 2020 rok.

11.

29.01.2020

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.

12.

29.01.2020

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
 i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.

13.

30.01.2020

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
 i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.

14.

31.01.2020

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.

15.

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.15.2020.pdf

03.02.2020

Powołania komisji do opiniowania ofert złożonych
w otwartych konkursach  na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, polegających na realizacji gminnych programów polityki zdrowotnej.

16.

03.02.2020

Powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Gogolin w roku 2020.

17.

03.02.2020

Powołania  komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych z gminy z zakresu kultury.

18.

07.02.2020

Ogłoszenia nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.

19.

07.02.2020

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

20.

07.02.2020

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

21.

10.02.2020

Powołania Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.

22.

10.02.2020

Zmiany składu komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: nr WG.I.271.1.2020 pn.: „Założenie i pielęgnacją łąk kwietnych w Gogolinie wraz z pozyskaniem i konfekcjonowaniem nasion”.

23.

10.02.2020

Wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

24.

10.02.2020

Ustalenia harmonogramu konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Gogolin w formie zebrań mieszkańców.

25.

10.02.2020

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.

26.

11.02.2020

Powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia na terenie gminy Gogolin w roku 2019.

27.

12.02.2020

Ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku.

28.

12.02.2020

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.

29.

18.02.2020

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury.

30.

24.02.2020

Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Gogolin w 2020 roku.

31.

24.02.2020

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

32.

26.02.2020

Ustalenia planu form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.

33.

28.02.2020

Powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Gogolin w roku 2020.

34.

28.02.2020

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.

35.

28.02.2020

Aktualizacji planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020

36.

02.03.2020

Określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Gogolin.

37.

04.03.2020

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.

38.

06.03.2020

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.

39.

06.03.2020

Wyznaczenia zespołu do obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

40.

16.03.2020

Wykonania uchwały nr 1/III/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z.o. z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

41.

18.03.2020

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

42.

19.03.2020

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.

43.

23.03.2020

Ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

44.

30.03.2020

Przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

45.

31.03.2020

Powołania pełnomocnika do wykonywania zadań związanych z organizacją o przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

46.

31.03.2020

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.

47.

31.03.2020

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.

48.

31.03.2020

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.

49. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.49.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.49.2020.pdf 01.04.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
50. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.50.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.50.2020.pdf 01.04.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
51. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.51.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.51.2020.pdf 06.04.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
52. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.52.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.52.2020.pdf 08.04.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
53. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.53.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.53.2020.pdf 08.04.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
54. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.54.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.54.2020.pdf 15.04.2020 Ustalenia wysokości czynszu za najem lokali użytkowych w związku z ograniczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającej z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
55. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.55.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.55.2020.pdf 16.04.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
56.

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.56.2020.pdf

PDFZałacznik do Zarzadzenia Nr Or.I.0050.56.2020.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.56.2020.pdf 17.04.2020 Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
57.

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.57.2020.pdf

PDFZałącznik do Zarzadzenia Nr Or.I.0050.57.2020..pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.57.2020.pdf 17.04.2020 Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użytkowania.
58. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.58.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.58.2020.pdf 27.04.2020 Ograniczeń funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
59. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.59.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.59.2020.pdf 27.04.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
60. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.60.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.60.2020.pdf 27.04.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
61. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.61.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.61.2020.pdf 28.04.2020 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.
62. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.62.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.62.2020.pdf 28.04.2020 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej  w Gogolinie.
63. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.63.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.63.2020.pdf 30.04.2020 Zmiany składu komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej, ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie”
64. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.64.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.64.2020.pdf 30.04.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
65. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.65.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.65.2020.pdf 30.04.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
66. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.66.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.66.2020.pdf 30.04.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
67. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.67.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.67.2020.pdf 04.05.2020 Ograniczenia  funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie w związku z epidemią koronowirusa.
68. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.68.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.68.2020.pdf 05.05.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
69. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.69.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.69.2020.pdf 18.05.2020 Ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie w związku z epidemią koronowirusa.
70. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.70.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.70.2020.pdf 19.05.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
71. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.71.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.71.2020.pdf 22.05.2020 Ograniczenia  funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie w związku z epidemią koronowirusa.
72. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.72.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.72.2020.pdf 22.05.2020 Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
73. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.73.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.73.2020.pdf 28.05.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
74. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.74.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.74.2020.pdf 28.05.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
75. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.75.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.75.2020.pdf 28.05.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
76. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.76.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.76.2020.pdf 01.06.2020 Wyznaczenia koordynatora w procesie reorganizacji spółek komunalnych.
77. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.77.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.77.2020.pdf 01.06.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
78. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.78.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.78.2020.pdf 02.06.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
79. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.79.2020.pdf PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.79.2020.pdf 05.06.2020 Wyznaczenia nauczyciela zastępującego nieobecnego dyrektora przedszkola.
80.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.80.2020.pdf

PDFZałacznik do Zarzadzenia Nr Or.I.0050.80.2020.pdf

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.80.2020.pdf 05.06.2020 Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do dzierżawy.
81.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.81.2020.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.81.2020.pdf

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.81.2020.pdf 05.06.2020 Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
82. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.82.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.82.2020.pdf 08.06.2020 Wyznaczenia zastępcy komisarza spisowego oraz powołania biura spisowego.
83. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.83.2020.pdf PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.83.2020.pdf 08.06.2020 Wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeni wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
84. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.84.2020.pdf PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.84.2020.pdf 08.06.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planu finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
85. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.85.2020.pdf PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.85.2020.pdf 10.06.2020 Wyznaczenia zespołu do obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
86. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.86.2020.pdf PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.86.2020.pdf 12.06.2020 Przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gogolin za 2019 rok.
87. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.87.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.87.2020.pdf 15.06.2020 Upoważnienia w zakresie rejestracji i aktualizacji danych podmiotu.
88. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.88.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.88.2020.pdf 23.06.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
89. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.89.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.89.2020.pdf 23.06.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
90. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.90.2020pdf.pdf PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.90.2020.pdf 25.06.2020 Wyznaczenia zespołu do obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
91. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.912020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.91.2020.pdf 30.06.2020 Dokonania zmian w budżetu oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
92. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.92.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.92.2020.pdf 30.06.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
93. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.93.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.93.2020.pdf 30.06.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
94. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.94.2020.pdf PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.94.2020.pdf 30.06.2020 Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie.