Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.1.2020

Gogolin, dnia 8 czerwca 2020 r.

WG.III.6220.1.2020

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 585, 586/2 w miejscowości Obrowiec” na działkach nr 585 i 586/2, k.m. 4, obręb Obrowiec, z wniosku złożonego w dniu 22 stycznia 2020 r. przez Olafa Korgel - pełnomocnika Gospodarka Solarna Sp. z o.o., ul. 3 Maja 9, 48‑250 Głogówek,

ponownie zawiadamia

Strony postępowania o:

  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nr NZ.4315.2.2020.GJ z dnia 03.03.2020 r. wnoszącej o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZZŚ.3.435.35.1.2020.MO z dnia 06.03.2020 r. stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określającej warunki tej realizacji;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4220.66.2020.BB z dnia 10.03.2020 r.  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednocześnie Burmistrz Gogolina, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

ponownie zawiadamia

Strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowa systemów fotowoltaicznych o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek 585, 586/2 w miejscowości Obrowiec” na działkach nr 585 i 586/2, k.m. 4, obręb Obrowiec, z wniosku złożonego w dniu 22 stycznia 2020 r. przez Olafa Korgel - pełnomocnika Gospodarka Solarna Sp. z o.o., ul. 3 Maja 9, 48‑250 Głogówek, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Informuję, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, Wydział Infrastruktury i Środowiska, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
  • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

  • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
  • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
  • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Obrowiec (obręb Obrowiec))

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).