Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

WG.III.6233.3.2020.AP                                                                                           Gogolin, dnia 12 czerwca 2020 r.

 

DECYZJA

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

 

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1, 1aa i 1b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), a także zgodnie z Uchwałą nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 kwietnia 2015 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gogolin, na wniosek firmy PROFIBRUK Andrzej Przybyła, ul. Wiejska 13c, 47-180 Krośnica, Burmistrz Gogolina

ZEZWALA

firmie PROFIBRUK Andrzej Przybyła, 47-180 Krośnica, ul. Wiejska 13c NIP 1990001400 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Gogolin

na następujących warunkach:

 1. Przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem:

Firma PROFIBRUK Andrzej Przybyła, 47-180 Krośnica, ul. Wiejska 13c może prowadzić działalność
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gogolin.

 1. Termin podjęcia działalności:

15 czerwca 201 r.

 1. Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:

Usługi należy wykonywać z zachowaniem najwyższych jakościowo osiągnięć techniki,
w szczególności nie powodując zanieczyszczenia środowiska, bez zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

 1. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej wnioskiem:
 1. usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na terenie nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność,
 2. obmyć oraz dokonać dezynfekcji wszystkich pojazdów oraz pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych do prowadzonej działalności w tym zakresie.

 

 1. Inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem:

Przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeń i przepisów wykonawczych. Przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać przepisy sanitarne.

Powyższe przedsiębiorca realizuje poprzez:

 1. wykonywania usług w sposób przewidziany zapisami Regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie gminy Gogolin, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie
  nr XXXIV/288/2017 z dnia 23 maja 2017 r.,
 2. prowadzenie usług pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi odpowiednie wymagania, określone przez przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
  w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),
 3. wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnych zgodnie z warunkami określonymi przez przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576),
 4. udokumentowanie w okresie objętym zezwoleniem gotowość do odbioru nieczystości przez stację zlewną,
 5. sporządzanie i przekazywanie Burmistrzowi Gogolina, zgodnie z obowiązującymi przepisami, kwartalnych sprawozdań na odpowiednim wzorze,
 6. niezwłoczne zgłaszanie Burmistrzowi Gogolina wszelkich zmian danych określonych
  w zezwoleniu.

 

 1. Określa się następujące stacje zlewne, do których należy transportować nieczystości ciekłe:

- stacja zlewna w Krapkowicach należąca do „Biokrap” Sp. z o.o. w Krapkowicach

 

 1. Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat, tj. od 14 czerwca 2020 r. do 13 czerwca 2030 r.

 

Uzasadnienie

Pan Andrzej Przybyła, prowadzący działalność pod nazwą PROFIBRUK Andrzej Przybyła, 47-180 Krośnica, ul. Wiejska 13c wnioskiem z dnia 29 maja 2020 r. wystąpił o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych na obszarze gminy Gogolin.

Wniosek sporządzono zgodnie z wymogami art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, organem właściwym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi na terenie gminy Gogolin, wobec czego organem właściwym do wydania zezwolenia jest Burmistrz Gogolina.

Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające należycie wykonywać obowiązki związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i nieczystości ciekłych – dysponuje odpowiednim pojazdem przystosowanym do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, a także posiada odpowiednią bazę transportową.

Wnioskodawca przedstawił również, zgodnie z art. 8 ww. ustawy oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją nie spowoduje zagrożenia dla środowiska,
a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone niniejszą decyzją będą spełnione.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gogolina w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Jednocześnie informuję, że:

 1. zezwolenie może być cofnięte w części lub całości, bez odszkodowania, w przypadku gdy uprawniony pomimo wezwania nie zachowuje określonych warunków w zezwoleniu,
 2. cofnięcie zezwolenia nie zwalnia uprawnionego z wykonania obowiązków określonych
  w zezwoleniu dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska,
 3. zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
  z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) za wydanie niniejszego zezwolenia uiszczono opłatę skarbową w kwocie 107 zł, słownie: sto siedem złotych (Część III poz. 42),
 4. niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
  w Publicznie Dostępnym Wykazie, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urząd Miejski w Gogolinie.

 

 

Załącznik:

PDFDecyzja dla firmy Profibruk (skan z odręcznymi podpisami).pdf