Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 29 lipca 2020r. (środa) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VIII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. informacja z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie
  wakacji letnich;
 8. informacja z działalności Zespołu Rekreacyjno- Sportowego w Gogolinie za 2019 rok;
 9. Raport o stanie gminy Gogolin za rok 2019 –rozpatrzenie i debata;
 10. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina,
 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2019 rok,
 3. udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin
  za 2019 rok,
 4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie
  za rok 2019,
 5. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego,
 6. utworzenia jednostki organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie i nadania jej statutu,
 7. likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Gogolin pod nazwą Straż Miejska w Gogolinie
  i umiejscowienia straży miejskiej w strukturze Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
 8. określenia średniej ceny jednostek paliwa  w Gminie Gogolin na rok szkolny 2020/2021,
 9. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia,
 10. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin,
 11. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin,
 12. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody
  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu,
 13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.1006/1 k.m.10 obręb Karłubiec),
 14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
  (część dz. 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1),
 15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą
  (część działki 163/36 k.m. 1 obręb Górażdże),
 16. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny w Choruli przy ul. Opolskiej 53/7),
 17. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.422/2 z k.m. 4 obręb Kamionek),
 18. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.422/3 z k.m. 4 obręb Kamionek),
 19. ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego w Obrowcu („Pistulka”),
 20. ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego w Obrowcu („Chmielik”),
 21. uchylenia uchwały (w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych),
 22. rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego,
 23. petycji dotyczącej planu sprzedaży części parku miejskiego na ul. Ligonia w Gogolinie prywatnemu inwestorowi,
 24. zasad otrzymywania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej,
 25. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości,
 26. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok;

    11. wolne wnioski i informacje;
    12. zakończenie obrad sesji.

            Przewodniczący
    Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                                  /-/ Piotr Czok

PDFRaport o stanie Gminy Gogolin za rok 2019.pdf