Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WG.III.6220.5.2020.WL

Gogolin, dnia 15 czerwca 2020 r. 

WG.III.6220.5.2020.WL

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA

Burmistrz Gogolina, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 1, w związku z  art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamia Strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości

informację o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu DN100 MOP8,4MPa o długości ok. 120 m dla potrzeb realizacji zadania pn.: Przyłączenie PSG w m. Obrowiec – etap II przyłączenia docelowego do gazociągu zasilającego SSRP Obrowiec dz. nr 332/9, 332/12, 332/6, obręb ewidencyjny : 16051_5.0009 Zakrzów” na działkach nr 332/9, 332/12, 332/6, obręb Zakrzów, z wniosku złożonego w dniu 22 maja 2020 r. przez Panią Ewę Pietrasz - pełnomocnika Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Jednocześnie informuje się, iż Wnioskodawca w dniu 22 maja 2020 r. do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia”.

Zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją sprawy oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31 lub w formie elektronicznej na e-mail: .

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

 • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
 • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
 • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Obrowiec (obręb Obrowiec), Zakrzów (obręb Zakrzów))

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gogolin, dnia 22 lipca 2020 r.

WG.III.6220.5.2020.WL

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu DN100 MOP8,4MPa o długości ok. 120 m dla potrzeb realizacji zadania pn.: Przyłączenie PSG w m. Obrowiec – etap II przyłączenia docelowego do gazociągu zasilającego SSRP Obrowiec dz. nr 332/9, 332/12, 332/6, obręb ewidencyjny: 16051_5.0009 Zakrzów” na działkach nr 332/9, 332/12, 332/6, obręb Zakrzów, z wniosku złożonego w dniu 22 maja 2020 r. przez Panią Ewę Pietrasz - pełnomocnika Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,

zawiadamia

Strony postępowania o opiniach:

 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nr NZ.4315.13.2020.GJ z dnia 23.06.2020 r. wnoszącej o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko
 • Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr GL.ZZŚ.3.435.107.2020.DB z dnia 26.06.2020 r. stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określającej warunki tej realizacji
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w OpoluWOOŚ.4220.203.2020.MSe z dnia 30.06.2020 r.stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określającej warunki tej realizacji

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jednocześnie Burmistrz Gogolina, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

zawiadamia

Strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gazociągu DN100 MOP8,4MPa o długości ok. 120 m dla potrzeb realizacji zadania pn.: Przyłączenie PSG w m. Obrowiec – etap II przyłączenia docelowego do gazociągu zasilającego SSRP Obrowiec dz. nr 332/9, 332/12, 332/6, obręb ewidencyjny: 16051_5.0009 Zakrzów” na działkach nr 332/9, 332/12, 332/6, obręb Zakrzów, z wniosku złożonego w dniu 22 maja 2020 r. przez Panią Ewę Pietrasz - pełnomocnika Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Informuję, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, Wydział Infrastruktury i Środowiska, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1430.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
 • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej:.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

 • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
 • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
 • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Obrowiec (obręb Obrowiec), Zakrzów (obręb Zakrzów))

(dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).