Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały z XXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 lipca 2020 r.

PDFUchwała Nr XXV_258_2020 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Gogolina.pdf
PDFUchwała Nr XXV_259_2020 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXV_260_2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2019 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXV_261_2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2019.pdf
PDFUchwała Nr XXV_262_2020 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego.pdf
PDFUchwała Nr XXV_263_2020 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej - Centrum Usług Wspólnych w Gogolinie i nadania jej statutu.pdf
PDFUchwała Nr XXV_264_2020 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Gogolin pod nazwą Straż Miejska w Gogolinie i umiejscowienia straży miejskiej w strukturze Urzędu Miejskiego w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XXV_265_2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Gogolin na rok szkolny 2020/2021.pdf
PDFUchwała Nr XXV_266_2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia.pdf
PDFUchwała Nr XXV_267_2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXV_268_2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXV_269_2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.pdf
PDFUchwała Nr XXV_270_2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (dz.1006/1 k.m.10 obręb Karłubiec).pdf
PDFUchwała Nr XXV_271_2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (część dz. 303 k.m. 4 obręb Gogolin 1).pdf
PDFUchwała Nr XXV_272_2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 163/36 k.m. 1 obręb Górażdże).pdf
PDFUchwała Nr XXV_273_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny w Choruli przy ul. Opolskiej 53/7).pdf
PDFUchwała Nr XXV_274_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.422/2 z k.m. 4 obręb Kamionek).pdf
PDFUchwała Nr XXV_275_2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz.422/3 z k.m. 4 obręb Kamionek).pdf
PDFUchwała Nr XXV_276_2020 w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego w Obrowcu („Pistulka”).pdf
PDFUchwała Nr XXV_277_2020 w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego w Obrowcu („Chmielik”).pdf
PDFUchwała Nr XXV_278_2020 w sprawie uchylenia uchwały.pdf
PDFUchwała Nr XXV_279_2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf
PDFUchwała Nr XXV_280_2020 w sprawie petycji dotyczącej planu sprzedaży części parku miejskiego na ul. Ligonia w Gogolinie prywatnemu inwestorowi.pdf
PDFUchwała Nr XXV_281_2020 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.pdf
PDFUchwała Nr XXV_282_2020 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXV_283_2020 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf