Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu ochrony zdrowia na 2020 rok

ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.118.2020

BURMISTRZA GOGOLINA

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

            Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz w związku z art. 48 ust. 1 i art. 48b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2473 i 2429), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert, obejmujący zadania z zakresu ochrony zdrowia, na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016–2020” skierowany do publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 492, 730, 959, 1655, 2020 i 2331), prowadzących działalność medyczną w trybie i na zasadach określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie www.bip.gogolin.pl, na stronie internetowej gminy http://gogolin.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

DOCXZARZĄDZENIE o konkursie!!! - drugie.docx
DOCXZałącznik nr 2 Formularz zgłoszeniowy.docx
DOCXZałącznik nr 3 Formularz ofetowy.docx
DOCXrak - załaącznik do zarządzenia - nowy!!!.docx
DOCXZałącznik nr 1 Warunki szczegółowe konkursu.docx