Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

obwieszczenie Burmistrza Gogolina

 

 

WG.VI.6220.14.2011                                                                                                                                                           Gogolin, dnia 22.04.2013r.                      

(WG.VI-7610-6/2010)

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gogolina na podstawie art 84 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz 1071 z późn. zm.) oraz art. 33 w związku z art.71 ust.1 ust.2 pkt.1, art.75 ust.1 pkt4 i art. 72 ust.1, pkt1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że wydane zostało postanowienie o wykonaniu opinii przez biegłego oraz dopuszczeniu dowodu z opinii w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych” w Górażdżach, działka nr 115/37, obręb 0003-Górażdże, jednostka ewidencyjna 160501_5 Gogolin - Obszar Wiejski.Lokalizacja przedsięwzięcia : działka nr 115/37, obręb 0003-Górażdże, jednostka ewidencyjna 160501_5 Gogolin - Obszar Wiejski, wnioskodawca : Mo- Bruk S.A. Niecew 68, 33-322 Korzenna .

( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie
BIP-
www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Górażdże).