Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

 Gogolin, dnia  30.04.2013r.

 

WG.I.271.5.2013

                                                                               Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, tel. 077/4076800, fax. 077/4666247

Działając na zasadzie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym   w trybie przetargu nieograniczonego na:

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Gogolin

wybrano ofertę złożoną przez EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek 47-320 Gogolin ul. Rolna 1                                

 z ceną ofertową 51 423,84 zł ( z podatkiem VAT). ( cena oferty po poprawieniu oczywistej  omyłki

rachunkowej przez Zamawiającego na podstawie art. 87 ust.2 pkt 2 ustawy j.w. )

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany Wykonawca oferuje najkorzystniejszą ofertę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Ponadto informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu złożyli oferty następujący Wykonawcy: 

 

 

Numer oferty

Nazwa  i adres wykonawcy

Kryterium oceny oferty  - „cena oferty”

Ilość punktów

1

P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika

42-283 Boronów ul. Grabińska 8

 

85,61

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk

ul. Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce

 

53,33

3

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Profectus Sp. z o.o.

47-143 Niezdrowice ul. Wiejska 8

 

82,76

4

EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek

Ul. Rolna 1, 47-320 Gogolin

 

100

5

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych Lerch Patryk

Ul. Piękna 33, 47-270 Naczęsławice

 

Oferta odrzucona

6

 

Europamed Sp. z o.o.

Ul. Staszica 22, 47-400 Racibórz

 

84,57

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz