Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w Gogolinie: zadanie Ligonia, zadanie Czereśniowa, zadanie Strzebniów

Gogolin: budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie: zadanie Ligonia, zadanie Strzebniów, zadanie Czereśniowa
Numer ogłoszenia: 178792 - 2013; data zamieszczenia: 07.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gogolin , ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, woj. opolskie, tel. 77 4076800, faks 77 4666247.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gogolin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie: zadanie Ligonia, zadanie Strzebniów, zadanie Czereśniowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie: zadanie Ligonia, zadanie Czereśniowa, zadanie Strzebniów tj. zadanie Ligonia: kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjne fi 160-250 PVC - 2013 mb, podejścia do przyłączy fi 160 PVC - 454 mb, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej fi 50-63 PE - 750 mb, 15 szt. pompowni przydomowych, przepompownia ścieków sieciowa - 1 szt. wraz z zasilaniem elektroenergetycznym , rurociągi tłoczne fi 90-110 - 770 mb. Nadmieniamy, iż część zadania już zrealizowano tj. w ulicy Dębowej odcinek kanału nr K.2.1.1 i rurociągu tłocznego T.2.1 ( zakres wykonanych robót uwidoczniono na mapach ark. 5 i ark. 7), w ul. Dzierżonia kanał nr 2.2, częściowo K.2.2.1, przepompownię P-3 , rurociąg tłoczny nr T.2.2 ( zakres wykonanych robót uwidoczniono na mapach ark. 6 i ark. 8 ). Załączony do SIWZ przedmiar robót uwzględnia już wykonany wcześniej zakres robót. zadanie Czereśniowa: kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjne fi 160-200 PVC - 505 mb, kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjne DN 200 kamionka - 22 mb, podejścia do przyłączy fi 160 PVC - 159 mb, przepompownia ścieków sieciowa - 1 szt. wraz z zasilaniem elektroenergetycznym , rurociąg tłoczny fi 90 PE - 338 mb. zadanie Strzebniów: kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjne fi 160-250 PVC - 3056 mb, kanały kanalizacji sanitarnej grawitacyjne DN 250 kamionka - 70 mb, podejścia do przyłączy fi 160 PVC -454 mb, przepompownie ścieków sieciowe - 2 szt. wraz z zasilaniem elektroenergetycznym , rurociągi tłoczne fi90-110 PE -1315 mb..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.40-8, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 100 000 złotych. ( słownie: sto tysięcy złotych ) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu , - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym , - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy: Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6 , Bank Spółdzielczy w Gogolinie nr rachunku 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w kasie Urzędu Miejskiego w Gogolinie - pokój nr 5 ( parter budynku Urzędu ) ul. Krapkowicka 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium przelewem, pieniądze winny znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania. 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 7 500 mb
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 800 000 złotych lub polega na zasobach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony i podpisany druk formularza oferty na załączniku nr 1 do SIWZ 2. Kosztorys ofertowy szczegółowy lub uproszczony

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) niesprzyjających warunków atmosferycznych lub fizycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy; 2) działania siły wyższej; 3)zmiana podmiotu , o którym mowa w art. 26 ust. 2b PZP , na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu , że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym postępowaniu 4) ustawowej zmiany podatku VAT 5) w zakresie terminu realizacji umowy , w przypadku wystąpienia: a) przedłużenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy , czasu wydania decyzji administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty , w stosunku do terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w istotny sposób realizację robót b) konieczności usunięcia błędów , wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót c) konieczności przerwania robót , ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną d) konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminowa realizację zadania e) wstrzymania robót , z przyczyn niezależnych od Wykonawcy , przez uprawniony organ f) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy , a mającej wpływ na realizację robót. 6) w zakresie zmian osobowych- zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami , o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach i aktach doń wykonawczych 7) w przypadku przekształcenia firmy lub wynikające z następstwa prawnego , zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Zaistnienie przeszkód, wymienionych w ust.1, winno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy potwierdzoną przez Zamawiającego. 3. Zmiana umowy może nastąpić na uzasadniony, pisemny wniosek każdej ze stron umowy. 4. Ustalenie nowego terminu wykonania przedmiotu umowy, wymaga sporządzenia stosownego aneksu w formie pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gogolin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gogolinie, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gogolinie, 47-320 Gogolin ul. krapkowicka 6, w pokoju nr 14 - sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Podpisał:

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Długosz

 

Załączniki:

DOCpytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 16.05.2013r. - budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie.doc

DOCpytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 15.05.2013r. - budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie.doc

DOCpytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 09.05.2013r. - budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie.doc

 

PDF16_uzgodnienia branżowe-strzebniów.pdf

PDF15_ Przejście pod przeszkodą wyk. met. przewiertu-strzebniów.pdf

PDF14_Zabezpieczenie kabli podziemnych-strzebniów.pdf

PDF13_Profil podłużny kanałów K.3-strzebniów.pdf

PDF12_Profil podłużńy kanałów K.2-strzebniów.pdf

PDF11_Profil podłużny kanału K.1-strzebniów.pdf

PDF10_Ark 7-strzebniów.pdf

PDF10_Ark 6-strzebniów.pdf

PDF10_Ark 5-strzebniów.pdf

PDF10_Ark 4-strzebniów.pdf

PDF10_Ark 3-strzebniów.pdf

PDF10_Ark 2-strzebniów.pdf

PDF10_Ark 1-strzebniów.pdf

PDF9_ Mapa poglądowa-strzebniów.pdf

PDF8_Studzienki kanalizacyjne-strzebniów.pdf

PDF5_Przepompownia ścieków P-1, P-2-strzebniów.pdf

PDF4_Zasilanie elektroenergetyczne pompowni P-1, P-2-strzebniów.pdf

PDF3_Opinia geotechniczna-strzebniów.pdf

PDF2_Przejście kanalizacji sanitarnej pod autostradą A-4-strzebniów.pdf

PDF1_Opis techniczny p.w.-strzebniów.pdf

PDFStrzebiniów - Przedmiar robót.pdf

PDF13_Uzgodnienia branżowe cz II-czereśniowa.pdf

PDF13_Uzgodnienia branżowe cz I-czereśniowa.pdf

PDF12_Komora przewiertowa-czereśniowa.pdf

PDF11_Przejście pod przeszkodą wyk. met. przewiertu-czereśniowa.pdf

PDF10_Zabezpieczenie kabli podziemnych-czeresniowa.pdf

PDF9_Profil podłużny rurociągu tłocznego RT.1-czeresniowa.pdf

PDF8_profil pod. kanału K.1...-czeresniowa.pdf

PDF7_Ark4-czereśniowa.pdf

PDF7_Ark3 - czereśniowa.pdf

PDF7_Ark2 - czereśniowa.pdf

PDF7 Ark 1 - czereśniowa.pdf

PDF6_ Mapa poglądowa - czereśniowa.pdf

PDF5_Studzienki kanalizacyjne -czereśniowa.pdf

PDF4_Pompownie ścieków P - czereśniowa.pdf

PDF3_Zasilanie elektroenergetyczne pompowni P - czereśniowa.pdf

PDF2_opinia geotechniczna - czereśniowa.pdf

PDF1_Opis techniczny p.w. - czereśniowa.pdf

PDFCzereśniowa - Przedmiar robót.pdf

PDFCzereścionwa Specyfikacje techniczne.pdf

PDF16_Komora przewiertowa fi200cm tymczasowa-ligonia.pdf

PDF15_Przejście pod przeszkodą typ P-3 wyk. met. przewiertu-ligonia.pdf

PDF14_Zabezpieczenie gazociągu niskocisnieniowego-ligonia.pdf

PDF13_Zabezpieczenie kabli podziemnych-ligonia.pdf

PDF12_Studzienki kanalizacyjne-ligonia.pdf

PDF11_profil pod. rurociągu tłocznego T.2.2-ligonia.pdf

PDF10_profil pod. rurociągu tłocznego T.2.1-ligonia.pdf

PDF9_Profil pod. kanału K.2.2, K.2.2.1, K.2.2.2, K.2.2.3, K.2.2.3_1, K.2.2.4-ligonia.pdf

PDF8_Profil pod. kanału K.2.1, K.2.1.1, K.2.1.2-ligonia.pdf

PDF7_ark 11-ligonia.pdf

PDF7_ark 10-ligonia.pdf

PDF7_ark 9-ligonia.pdf

PDF7_ark 8-ligonia.pdf

PDF7_ark 7-ligonia.pdf

PDF7_ark 6- ligonia.pdf

PDF7_ark 5-ligonia.pdf

PDF7_ark 4-ligonia.pdf

PDF7_ark 3-ligonia.pdf

PDF7_ark 2-ligonia.pdf

PDF7_ark 1-ligonia.pdf

PDF6_Mapa poglądowa skala 1_10000-ligonia.pdf

PDF5_Przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków PKP-ligonia.pdf

PDF4_Przyłącza elektroenergetyczne kablowe 0,4kV przepompowni-ligonia.pdf

PDF3_Przepompownia ścieków P-2 i P-3-ligonia.pdf

PDF2_Wyciąg z opracowania Badania podłoża gruntowego-ligonia.pdf

PDF1_Opis techniczny-ligonia.pdf

PDFSpis załączników projektu wykonawczego-ligonia.pdf

PDFLigonia - Specyfikacje techniczne.pdf

PDFLigonia - Przedmiar robót.pdf

DOCzałącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych - budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie Ligonia, zadanie Czereśniowa, zadanie Strzebniów.doc

DOCzałącznik nr 2a - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - budowa kanalizacji sanitarnej Gogolinie, zadanie Ligonia, zadanie Czereśniowa, zadania Strzebniów.doc

DOCzałącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie Strzebniów, Czereśniowa, Ligonia.doc

DOCwzór umowy- budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie Ligonia, zadanie Czereśniowa, zadanie Strzebniów.doc

DOCwzór - karta gwarancyjna -budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie Ligonia, zadanie Strzebniów, zadanie Czereśniowa.doc

DOCSIWZ - budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie Ligonia, zadanie Czereśniowa, zadanie Strzebniów.doc

DOCformularz oferty - budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie, zadanie Ligonia, zadanie Czereśniowa, zadanie Strzebniów.doc